اساسنامه مجتمع مسکونی
اساسنامه مجتمع مسکونی ...................................198 به شرح زیر در هیئت مدیره تهیه و در تاریخ 30/ 07 / 1392 در 120 بند و 16 تبصره به تصویب مجمع عمومی مجتمع رسیده و از آن تاریخ به مدت نامحدود لازم الاجرا می باشد.
1- تعاریف:
1-1- ساکن: به کلیه افراد مستقر در واحدهای مجتمع اطلاق می شود که به یکی از طرق اجاره و یا مالکیت، بخش یا تمام واحد مسکونی طی قراردادی خاص در تصرف ایشان می باشد.
2-1- قسمت های مشترک (مشاعات): قسمت هایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آن­ها که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم مورد استفاده تمام ساکنین می باشد قسمت های مشترک محسوب می گردد و نمی توان حق انحصاری بر آن ها قایل شد.
قسمت های مشترک عبارت است از:
زمین زیر بنا، تابلوهای برق، کنتورها، تلفن مدیریت، نگهبانی و سرایداری ها، اتاق های سرایداری، دستگاه های آسانسور و محل های آن، چاه های فاضلاب، لوله ها از قبیل (لوله های فاضلاب، آب، برق، تلفن، گاز، هواکش ها، لوله های بخاری)، اسکلت ساختمان، درها و پنجره ها، راهروها، پله ها، پاگردها، وسایل تأمین کننده روشنایی، تأسیسات مربوط به آسانسورها و محل آن ها، محل اختتام پله و ورود به بام، بام، تجهیزات اطفاء حریق، امداد و نجات و کلیه تأسیساتی که برای استفاده عموم شرکاء و یا حفظ بنا در آن احداث گردیده است، نمای خارجی ساختمان، محوطه ساختمان، حیاط، باغچه ها که جنبه استفاده عمومی دارد و در سند اختصاصی نیز ثبت نشده باشد.
3-1- شارژ (هزینه های دوره ای): به مبلغی اطلاق می شود که میبایست توسط ساکنین و به صورت ماهانه جهت اداره امور مجتمع (هزینه های گاز، برق مشترک، آب، تلفن و حقوق کارکنان، قراردادهای تعمیر و نگهداری تأسیسات) و نگهداری مشاعات به مدیر مجتمع پرداخت شود.
4-1- هزینه های موردی: مبالغی که به منظور نگهداری، تعمیرات و هزینه های غیرقابل پیش بینی مجتمع، فارغ از هزینه های دوره ای به تصویب می رسد.
5-1- خبرنامه: نشریه ای است که به صورت دوره ای برای اطلاع ساکنین از تصمیمات هیئت مدیره و سایر موارد، منتشر و در اختیار تمام ساکنین و مالکین قرار می گیرد.
2- مجمع عمومی:
1-2- مجمع عمومی مجتمع حداقل یک بار در سال تشکیل خواهد شد. تصمیمات مجمع به موجب اکثریت مطلق آرای حاضرینی خواهد بود که بیش از نصف مساحت تمام قسمت‌های اختصاصی را در اختیار داشته باشند.
تبصره 1- در صورت عدم حصول اکثریت مندرج در این ماده جلسه برای پانزده روز بعد تجدید خواهد شد و تصمیمات اخیر با تصویب اکثریت عده حاضر معتبر است.
تبصره 2- در صورتی که مالک قسمت اختصاصی، شخصیت حقوقی باشد نماینده آن طبق قوانین مربوط به شخصیت های حقوقی معرفی خواهد شد.
تبصره 3- در غیاب مالکین، مستأجرین می توانند به نمایندگی از ایشان در جلسات مجتمع شرکت نمایند مگر آنکه مالکین کتباً فرد دیگری را با هماهنگی قبلی به صورت مکتوب به هیئت مدیره معرفی نموده باشند که پس از تأیید هیئت مدیره می‌توانند در جلسات مجتمع شرکت نمایند.
تبصره 4- هریک از مالکین واحدها می‌توانند حداکثر به عنوان نماینده دو نفر از مالکین دیگر در مجامع مجتمع شرکت نمایند.
تبصره 5- تاریخ تشکیل مجمع عمومی و دستور جلسه آن می‌باید حداقل ده روز قبل از تشکیل به وسیله دعوتنامه کتبی و یا آگهی در تابلوی اعلانات به اطلاع اشخاص ذیربط رسانده شود.
تبصره 6- مجمع عمومی پس از تشکیل، ابتدا از بین اعضا یک نفر را به عنوان رییس، یک نفر به عنوان منشی و دو نفر را به عنوان ناظر انتخاب خواهد نمود، اداره جلسه با رییس جلسه خواهد بود.
تبصره 7- کلیه تصمیمات مجمع عمومی مجتمع باید در صورت جلسه مکتوب و توسط مدیرعامل در دفتر مجتمع نگهداری شود.
تبصره 8- تصمیمات متخذه مجمع باید ظرف ده روز به وسیله مدیرعامل به مالکین غایب اطلاع داده شود.
تبصره 9- مصوبات مجمع عمومی مطابق با مقررات و مفاد اساسنامه برای کلیه مالکین و ساکنین الزام آور می‌باشد.
تبصره 10- بنا به درخواست کتبی حداقل 20% از مالکین می‌توان جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی را برگزار نمود، و در صورت عدم اقدام هیئت مدیره بازرس مجتمع می‌تواند با اطلاع هیئت مدیره جلسه فوق‌العاده مجمع را برگزار نماید.
تبصره 11- مباحث خارج از دستور جلسه، در مجمع عمومی ممنوع می‌باشد.
2-2- مجمع عمومی مجتمع دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:
الف- تصویب اساسنامه و ایجاد هرگونه تغییری در آن.
ب- انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرس و نظارت بر وظایف آنان.
تبصره 1- کاندیداهای عضویت برای هیئت مدیره و بازرسی می‌باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی، نسبت به اعلام آمادگی خود به هیئت مدیره به صورت مکتوب اقدام و رسید دریافت نمایند.
تبصره 2- مجمع عمومی می‌باید یک نفر از مالکین را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی‌البدل به مدت یک‌سال انتخاب نماید.
ج- اتخاذ تصمیمات اساسی نسبت به اداره امور مجتمع و تصمیم به نوسازی و یا بازسازی مجتمع.
د- تصویب گزارش مربوط به درآمد و هزینه‌های سالانه.
ه- تفویض اختیار به هیئت مدیره به منظور انعقاد قراردادهای لازم برای اداره مجتمع.
و- سایر موارد در چارچوب صلاحیت مجمع عمومی.
3-2- مجمع عمومی می­تواند در صورت صلاحدید، یک نفر از ساکنین را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی­البدل به مدت یکسال انتخاب نماید.
3- هیئت مدیره
1-3- تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره 7 نفر می‌باشد که شامل یک نفررئیس هیئت مدیره، یک نفر نایب رئیس، یک نفر مسئول کمیته فرهنگی اجتماعی، یک نفر مسئول کمیته بهداشتی ورزشی، یک نفر مسئول فنی، یک نفر مسئول مالی، یک نفر مسئول اداری و دو نفر دیگر نیز به عنوان عضو علی‌البدل خواهند بود. مسئول مالی، مسئولیت حفظ دفتر ثبت درآمد و هزینه را به عهده خواهد داشت که به پیوست قبوض و اسناد مربوطه را برای تصویب ترازنامه به مجمع عمومی تسلیم و ارائه خواهد داد.
تبصره- حداقل 4 نفر از اعضاء اصلی هیئت مدیره باید از مالکین باشند.
2-3- جلسات هیئت مدیره با حضور 5 نفر عضو اصلی رسمیت می‌یابد.
3-3- جلسات هیئت مدیره حداکثر هر 15 روز یک‌بار تشکیل خواهد شد و در صورت لزوم جلسه فوق‌العاده با دعوت رئیس هیئت‌مدیره تشکیل خواهد شد.
4-3- پس از انتخاب هیئت‌مدیره جدید، هیئت مدیره قبلی موظف است حداکثر ظرف 5 روز، کلیه اسناد، مدارک، دفاتر، تجهیزات و اموال مجتمع را با تنظیم صورت‌جلسه به هیئت مدیره جدید تحویل دهد.
5-3- مدت مأموریت اعضاء هیئت مدیره دو سال است، ولی مجمع عمومی می تواند این مدت را اضافه کند و انتخاب مجدد اعضاء هیئت مدیره بلامانع خواهد بود.
تبصره- به منظور همکاری تمامی مالکین و ساکنین در مدیریت مجتمع، عضویت در هیئت­مدیره به صورت گردشی بوده و کلیه مالکین و ساکنین باید عهده‌دار این مسئولیت گردند. در صورت عدم وجود داوطلب عضویت در هیئت مدیره جدید، اعضاء می‌توانند ابقاء گردند.
6-3- در صورت استعفا، عزل، حجر، فوت و یا غیبت در 4 جلسه متوالی و یا 8 جلسه متناوب هرکدام از اعضای هیئت­مدیره، قبل از انقضای مدت مسئولیت، یکی از اعضای علی­البدل با آرای بیشتر تا پایان مدت باقی‌مانده، جانشین فرد مذکور خواهد شد.
تبصره- در صورتی که سه نفر یا بیشتر از اعضای هیئت‌مدیره به جهات فوق از هیئت مدیره خارج شوند، مجمع عمومی فوق‌العاده باید به منظور تجدید انتخاب هیئت مدیره تشکیل گردد.
7-3- مصوبات هیئت مدیره با اکثریت آرای حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود.
8-3- اعضای هیئت مدیره، امین مجتمع بوده و نمی توانند فرد دیگری را به جای خود انتخاب نمایند.
تبصره 4- اعضای علی‌البدل در صورت تمایل می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیئت‌مدیره شرکت نمایند.
9-3- هیئت­مدیره دارای وظایف و اختیارات زیر می­باشد:
الف) استخدام مدیرعامل خارج از مالکین و مستأجرین مجتمع.
ب) بیمه نمودن تمام بنا به عنوان یک واحد در مقابل آتش­سوزی و دستگاه­های آسانسور در مقابل حوادث.
ج) استخدام نگهبان و سرایدار برای مجتمع و تدوین شرح وظایف آنان.
د) تعیین هزینه­های مستمر و مخارج متعلق به هر واحد و نحوه پرداخت آن.
4- مدیر عامل و وظایف وی
1-4- اجرای مصوبات هیئت­مدیره در چارچوب اساسنامه.
2-4- نظارت بر حسن انجام فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد.
3-4- به­کار گماردن کارکنان (نگهبانان، سرایدار و ...) و نظارت بر فعالیت آنان.
4-4- بازدید مستمر از تأسیسات و مشاعات بلوک­ها و ارایه گزارش به هیئت­مدیره.
5-4- در صورتی که مدیرعامل استعفا و یا به هر علتی از انجام وظیفه معذور گردد، تا انتخاب مدیرعامل جدید حداکثر طی 2 هفته، یکی از اعضای هیئت­مدیره که توسط خیئت­مدیره انتخاب می­شود به طور موقت به عنوان جانشین مدیرعامل انجام وظیفه خواهد نمود.
5- بازرس و وظایف وی
1-5- نظارت بر نحوه کار و فعالیت هیئت­مدیره و مدیرعامل و اعلام موارد قصور به صورت مکتوب به آنان.
2-5- بررسی صورت دریافت و پرداخت و اسناد عملکرد هسئت­مدیره به طور متناوب.
3-5- بررسی بیلان و ترازنامه مالی مجتمع و ارایه آن به هیئت­مدیره جهت طرح در مجمع عمومی سالیانه، حداقل 2 هفته قبل از تشکیل مجمع.
4-5- شرکت در جلسات هیئت­مدیره بدون حق رأی.
5-5- در صورت فوت و یا ممنوعیت قانونی، بازرس علی­البدل به عنوان جانشین وی ادامه فعالیت خواهد داد.
تبصره- در صورتی که هیئت­مدیره به هر علتی مستعفی و یا معذور از انجام وظایف قانونی خود باشد، بازرس می­بایستی حداکثر ظرف 7 روز نسبت به برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هسئت مدیره در چارچوب اساسنامه اقدام نماید.
6- امور مالی مجتمع
1-6- شروع سال مالی مجتمع اول فروردین و انتهای آن آخر اسفند ماه خواهد بود و مدیرعامل موظف به صدور برگه تسویه حساب در پایان سال مالی برای هرکدام از واحدها می­باشد.
2-6- خرید اجناس و وسایل مورد نیاز مجتمع و انعقاد هرنوع قرارداد بیش از میزانی که سقف آن هر ساله توسط مجمع عمومی تصویب می­گردد، نیاز به اخذ سه فقره استعلام­بها و کسب مجوز از هیئت­مدیره را دارد.
3-6- ساکنین موظف به پرداخت شارژ و هزینه­هایی که برای حفظ و نگهداری مشاعات مجتمع مصرف می شود، می­باشند.
4-6- مبلغ هزینه شارژ بر اساس تصمیمات هیئت مدیره و به طور سالانه تعیین و به اطلاع ساکنین و مالکین خواهد رسید.
تبصره 1- از آن جا که نگهداری مجتمع هزینه­بر است، واحدهایی که کمتر از 3 ماه خالی باشند باید تمامی مبلغ شارژ خود را بپردازند و مالکین واحدهایی که بیش از سه ماه خالی باشند نیز موظف به پرداخت شارژ به میزانی که هیئت مدیره تعیین می­کند، خواهند بود. به هر حال این مبلغ نباید از 75درصد از حق شارژ مجتمع کمتر باشد.
تبصره 2- مالکین این واحدها مکلف به اعلام کتبی تاریخ تخلیه واحد خود به مدیر مجتمع می­باشند، در غیر این صورت واحد آن ها دارای ساکن تلقی خواهد شد.
تبصره 3- واحدها مکلف به پرداخت شارژ ماهانه خود حداکثر تا هفتم همان ماه می­باشند. در غیر اینصورت، مبلغی معادل 10درصد شارژ به صورت روزشمار به عنوان جریمه از تاریخ هشتم همان ماه به آن اضافه خواهد شد. این جریمه به غیر از جریمه مذکور در بخش برخورد با تخلفات می­باشد.
تبصره 4- هیئت مدیره مجاز خواهد بود با توجه به نرخ تورم، نسبت به افزایش مبلغ جریمه موضوع تبصره 3 این بند، تصمیم گیری نماید.
5-6- به منظور تأمین بودجه لازم برای تعمیرات اضطراری، مبلغی به عنوان صندوق مالکین توسط هیئت مدیره تعیین می­گردد. پرداخت مالکین به این صندوق به نسبت مساوی بوده و در صورت استفاده از مبالغ این صندوق باید در اسزع وقت نسبت به تأمین مجدد آن از طریق مالکین اقدام گردد.
تبصره- در مورد تأخیر در پرداخت هزینه های موردی، زمان و میزان جریمه متعلقه متناسب با هزینه مذکورنسبت به شارژ، توسط هیئت مدیره تعیین و اعلام میگردد.
6-6- حداقل موجودی صندوق مالکین، هر ساله، توسط مجمع عمومی تعیین می­گردد.
7-6- مالکین موظف به پرداخت مبلغی سالانه که توسط مجمع عمومی تعیین می­گردد، بدون در نظرگرفتن موجودی صندوق مالکین، به این صندوق می­باشند.
8-6- مالکین موظف به پرداخت مبلغ 000,000,1 ریال (معادل یکصد هزار تومان) به هنگام فروش و یا اجاره واحد خود به مجتمع می باشند.
تبصره 1- مالکین مکلف به تأمین هزینه­های تعمیراتی ساختمان که بیش از موجودی و مانده صندوق مالکین باشد، می­باشند.
تبصره 2- واحدها نمی­توانند از مبالغ موجودی صندوق مالکین به عنوان شارژ یا جریمه های واحد خود استفاده نمایند.
9-6- هیئت مدبره مجتمع باید گزارش عملکرد مالی خود را به تصویب مجمع عمومی سالانه مجتمع برساند.
تبصره- هیئت مدیره مکلف است گزارش گردش مالی مجتمع را هر ماه به اطلاع کلیه ساکنین برساند.
10-6- کلیه قراردادهای مجتمع با اشخاص حقیقی و حقوقی باید به امضاء کلیه اعضاء اصلی هیئت مدیره برسد.
11-6- کلیه ساکنین اعم از مالک یا مستأجر در هنگام تخلیه ملک موظف به پرداخت کلیه بدهی ها به مجتمع و دریافت تسویه حساب واحد خود از مدیر مجتمع می باشند. در هرحال در صورت عدم دریافت تسویه حساب، هیئت مدیره تصمیمات و جرائم را در مورد مالک یا مستأجر آن واحد اعمال می نماید.
12-6- حداکثر مبلغ تنخواه در اختیار مدیر مجتمع توسط هیئت­مدیره تعیین می­گردد. مبالغ جمع­آوری شده باید در حسابی بانکی که با امضای حسابدار و یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره باز شده است، نگهداری شود.
13-6- مجوز هزینه­های عمرانی مجتمع تا مبلغ 000,000,20 ریال توسط هیئت مدیره و بیش از آن توسط مجمع عمومی صادر و ابلاغ می­گردد. پرداخت این هزینه­ها بین کلیه واحدها به مساوات تقسیم می­گردد.
14-6- مستأجرین موظفند کلیه وجوه مربوط به مالکین را در زمان مقرر پرداخت و سپس با مالک واحد خود تسویه نمایند.
15-6- هزینه­هایی که از حساب هزینه های شارژ تأمین خواهد شد عبارت است از:
هزینه حقوق مدیر، نگهبانان و سرایداران (براساس قرارداد منعقده)، هزینه نگهداری و تعمیر تأسیسات آبی، برقی، گازی، اطفاء حریق و امداد و نجات (در صورتی که به مصرف شخصی نرسیده باشد)، کنترل های درب ها و آسانسورها، هزینه قبوض آب، برق و گاز مجتمع، هزینه تلفن های مجتمع (که سقف مبلغ قابل پرداخت آن توسط هیئت مدیره تعیین می گردد)، هزینه ملزومات مورد استفاده برای امور سرایداری، بیمه آسانسورها، بیمه آتش­سوزی، سمپاشی سالانه، انتشار خبرنامه، تهیه و انتشار فاکتورها، صورت حساب ها و ابلاغیه های هیئت­مدیره و سایر موارد احتمالی دیگر.
7- برخورد با تخلفات
1-7- هیئت مدیره مکلف است در مقابل شکایات کتبی، حداکثر ظرف مدت یک هفته اقدام و نتیجه را کتباً به اطلاع شاکی برساند.
2-7- هیئت مدیره مکلف است با واحدهایی که بدهی آنان بیش از مبلغی که میزان آن را سالانه خود مقرر می­نماید به صورت زیر برخورد نماید:
در مرحله اول، اخطار کتبی به واحد خاطی و ارائه فرصت ده روز برای تعیین وضعیت بدهی خود.
در مرحله دوم، اخطار کتبی مبنی بر قطع برق واحد مربوطه ظرف مدت ده روز در صورت عدم تسویه حساب بدهی.
تبصره- در صورت قطع برق، جریمه تبصره 3 بند 2-4 تا زمان تسویه حساب کامل لحاظ خواهد شد.
3-7- هیئت مدبره موظف است نسبت به اخذ هزینه های ناشی از خسارات وارده از طرف ساکنین به مشاعات ساختمان از واحد متخلف اقدام نماید.
4-7- هیئت مدیره موظف است نسبت به برخورد با ساکنینی که اساس نامه مجتمع و اصول اخلاقی زندگی آپارتمان نشینی را رعایت نمی نمایند، برحسب مورد، با اخذ جریمه نقدی یا از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.
8- استفاده از پارکینگ
1-8- پارک خودرو و موتور سیکلت فقط در محل پارکینگ مربوطه مجاز می باشد، و در پارکینگ دیگران ممنوع. مگر با ارائه مجوز کتبی مالک آن پارکینگ به مدیر مجتمع.
2-8- پارک خودرو در مشاعات ممنوع است.
3-8- تعمیر، سرویس و شستشو خودرو و موتورسیکلت در محوطه پارکینگ ممنوع می­باشد.
4-8- در صورتی که خودرو هر کدام از ساکنین دچار روغن ریزی باشد، نظافت آلودگی ایجاد شده بر عهده واحد مربوطه است. واحدها می­توانند با هزینه شخصی از خدمات سرایداران در این زمینه استفاده نمایند.
5-8- با توجه به محدود بودن جریان هوا در محیط پارکینگ، گرم­کردن و روشن نگه داشتن خودرو در محل پارکینگ به مدت بیش از 2 دقیقه ممنوع می­باشد.
9- سایر موارد
1-9- کلیه مالکین برای حفظ امنیت و آسایس همسایگان به هنگام فروش و یا اجاره واحد خود از طریق دفتر مدیریت مجتمع اقدام نمایند.
2-9- کلیه ساکنین حداکثر نیم ساعت قبل از ساعت مقرر جمع آوری زباله توسط سرایداران، زباله خود را به نحوی که ایجاد آلایندگی در محیط ننماید، مقابل درب ورودی واحد خود قرار دهند. (توصیه می شود حتی المقدور زباله های خشک و تر از هم جدا گردد.)
تبصره 1- ساکنین در خارج از ساعت مذکور برای جمع آوری زباله، شخصاً زباله خود را با رعایت اصول بهداشتی در مخزن زباله مجتمع واقع در پارکینگ قرار دهند.
تبصره 2- ساکنین از ریختن پس ماند غذا، نان خُرد و زباله در نقاط مختلف به ویژه پشت ساختمان ها اجتناب نمایند.
3-9- استفاده بیش از ظرفیت مجاز آسانسور برای حمل افراد ممنوع می­باشد.
4-9- استفاده از آسانسور در هنگام اسباب کشی اکیداً ممنوع می­باشد.
5-9- استفاده کودکان از آسانسور به عنوان وسیله بازی ممنوع می باشد.
6-9- سرایداران موظف می باشند از ساعت 24 درب های ورودی ساختمان و پارکینگ را قفل نمایند. لذا ساکنین نیز موظفند در صورت تردد از ساعت 12 شب الی 6 صبح حتماً درب های مذکور را قفل نمایند.
7-9- کلیه ساکنین موظفند جهت حفظ آسایش سایرین، از ایجاد سرو صدا هنگام تردد و یا مشایعت میهمانان در راهروها و پارکینگ خودداری نمایند.
8-9- ساعت بازی کودکان در زمین بازی در فصل تابستان عصرها از ساعت 18 الی 21 و در سایر فصول از ساعت 17 الی 18 تعیین گردیده است.
9-9- بازی کودکان با توپ بادی و پلاستیکی دو لایه ممنوع می باشد.
10-9- بازی کردن کودکان در محوطه، پاگردها، راه پله ها، پشت بام، فضای سبز ممنوع می باشد.
11-9- انجام تعمیراتی که منوط به استفاده از دریل و مته، چکش کاری و وسایل ایجاد کننده آلودگی صوتی در مجتمع می باشد، بعد از ساعت 30/18 ممنوع می­باشد.
12-9- نگهداری حیوانات و پرندگان در مجتمع ممنوع می باشد.
13-9- گذاردن هر نوع وسیله ای در جلوی درب واحدها، راه پله ها، پاگردها، محوطه و پارکینگ ممنوع می باشد. سرایداران مکلف می­باشند نسبت به جمع­آوری موارد مذکور اقدام نمایند.
تبصره 1- گذاشتن جاکفشی و یا کفش ها در جلوی درب واحدها ممنوع می باشد.
تبصره 2- پادری های متحد الشکل و یا گلدان هایی که با هزینه مجتمع تهیه می شوند از این قاعده مستثنی می­باشند.
14-9- هرگونه دستکاری تجهیزات مشترک توسط ساکنین ممنوع می باشد.
15-9- تغییر در هرکدام از بخش های مشاع ساختمان ممنوع می باشد.
16-9- تعمیرات و تغییرات داخلی و خارجی که موجب صدمه به اسکلت ساختمان می شود به هیچ وجه مجاز نمی باشد. سایر تعمیرات و تغییرات داخلی آپارتمان ها و بخش های اختصاصی مانند انبار می باید با اطلاع مدیر مجتمع و در حد معقول انجام شود.
17-9- هرگونه تغییر در نما، سردر و بالکن های اختصاصی ممنوع می باشد.
18-9- نصب سایبان، نرده، بند(برای آویزان نمودن البسه) که از بیرون ساختمان قابل رؤیت باشد، ممنوع می باشد.
19-9- نصب هرگونه آنتن اختصاصی در نمای خارجی ساختمان ممنوع می باشد.
20-9- استفاده از سیم های برق، تلفن و آنتن در روی نمای ساختمان ممنوع می باشد.
21-9- نصب هرگونه اطلاعیه و آگهی تبلیغاتی در محیط مجتمع ممنوع می باشد.
22-9- قراردادن اشیایی که وزن آن ها بیش از تحمل کف قسمت های اختصاصی می باشد، ممنوع می باشد.
23-9- واحدها مسئول جبران خسارت وارده به سایر واحدها و یا مجتمع در اثر گرفتگی لوله های فاضلاب، سررفتن آب وان و یا سینک می باشند.
24-9- در صورت ایجاد خسارت توسط ساکنین و میهمانان هر واحد به اموال عمومی مجتمع، پس از برآورد میزان آن به حساب بدهکاری واحد ذیربط منظور و دریافت خواهد شد.
25-9- ایجاد صداهای ناهنجار مثل صدای کشیدن صندلی بر روی کف واحد، صدای توپ بازی و دویدن بچه ها در واحدها ممنوع می­باشد.
26-9- استفاده همزمان از لوازم برقی پرمصرف مثل اتو، ماشین لباسشویی، جوجه سرخ کن برقی که موجب داغ شدن سیم ها گردیده و خطر آتش سوزی را افزایش می دهد، ممنوع می باشد.
27-9- استعمال دخانیات در راهروها و راه پله های مجتمع ممنوع می باشد.
28-9- مسئول حرکات و رفتار کودکان والدین آن ها می باشند و در قبال هرگونه رفتار نامناسب فرزندان خود باید پاسخگو باشند.
29-9- والدین ساکن در مجتمع موظف می باشند به هنگام بازی کودکان از آن ها مراقبت بعمل آورند.
30-9- ساکنین در صورت مسافرت نسبت به بستن فلکه های گاز و آب خود اقدام و مدیر، نگهبان و سرایدار را نیز مطلع نمایند.
31-9- ساکنین موظفند آرام و بااحتیاط کامل در داخل مجتمع رانندگی نمایند.
32-9- ورود و خروج کلیه خودروها و موتورسیکلت های متفرقه به داخل مجتمع ممنوع می باشد.
33-9- ساکنین موظفند به هنگام ورود و خروج از ریموت شخصی خود استفاده نمایند، ضمن آنکه از دادن ریموت به کودکان و افراد خارج از خانواده خود اجتناب نمایند.
34-9- بوق زدن به هنگام ورود و خروج و تردد در داخل مجتمع و ایجاد صدای ناهنجار صوتی از سیستم صوتی اتومبیل ممنوع می باشد.
35-9- صدای لوازم صوتی و تصویری طوری تنظیم گردد تا مزاحم آرامش همسایگان نشود.
36-9- ساکنین در صورت مشاهده هرگونه قصوری در وظایف سرایدار و نگهبانان می­توانند بدون هرگونه برخوردی با آنان موارد را به مدیرعامل گزارش نمایند.
37-9- مالکین و مستأجرین موظفند از واحد خود صرفاً به عنوان محل مسکونی استفاده نمایند.
38-9- تردد ساکنین در محوطه­های عمومی (راه­پله­ها، راهروها، پارکینگ، حیاط) با البسه خارج از عرف و شئونات اسلامی ممنوع می­باشد.
39-9- ساکنین مجاز به تردد در مدخل ورودی اصلی مجتمع، اتاق نگهبانی و یا راه­پله­ها نمی­باشند.
40-9- هرگونه پخت و پز در قسمت های مشترک ممنوع می­باشد و در داخل بخش های اختصاصی نیز فقط در حد معقول مجاز می­باشد.
41-9- مراسم جشن و سوگواری می بایست با اطلاع مدیر مجتمع و همسایگان با حداقل سروصدا در ساعات عرف مجتمع های مسکونی انجام پذیرد.
42-9- نگهداری مواد منفجره و محترقه در داخل واحدها ممنوع می­باشد.
43-9- نگهبان موظف است در کمال احترام نسبت به ورود افراد متفرقه به داخل مجتمع ممانعت بعمل آورد. لذا بدیهی است در راستای این مأموریت ضمن گرامیداشت حضور میهمانان عالیقدر نسبت به شناسایی آنان اقدام نماید.
44-9- مالکین و مستأجرین قبلی می بایست 10 روز قبل از تخلیه واحد نسبت به دریافت برگه تسویه از مدیر مجتمع اقدام نمایند. در غیر اینصورت از انتقال اثاثیه آن ها ممانعت بعمل خواهد آمد.
45-9- مالکین و مستأجرین جدید باید نسبت به دریافت کلیدها و کنترل های پارکینگ از مالکین و مستأجرین قدیم اقدام نمایند. در هر حال مسئولیت پرداخت کلیه هزینه های ایمنی پیشگیرانه (تعویض قفل درب­ها و رمز کنترل های پارکینگ مجتمع) و سایر هزینه های ناشی از سرقت، فقدان یا عدم تحویل آن ها که بر مجتمع تحمیل گردد، بر عهده مالک خواهد بود.
46-9- مالکین و مستأجرین جدید ملزم می باشند نسبت به دریافت اساسنامه، مطالعه و امضای آن، تکمیل و تحویل فرم جمع آوری اطلاعات ساکنین و ارائه اصل و کپی صفحه اول و دوم شناسنامه اعضای خانواده و قرارداد خود به مدیر مجتمع، قبل از تحویل واحد اقدام نمایند. در غیر این صورت از سکونت ان ها ممانعت به عمل خواهد آمد.
47-9- اسباب کشی از ساعت 30/21 الی 30/8 صبح ممنوع می باشد.
48-9- حضور و سکونت مالکین و مستأجرین جدید در.....................به معنی وقوف کامل از این اساسنامه و پذیرش کلیه مفاد آن بوده و هیچگونه عذری در خصوص بی اطلاعی از آن قابل پذیرش نمی باشد.
نکته مهم: نکاتی که در این اساسنامه به آن­ها تصریح نشده باشد، تابع قانون تملک آپارتمان­ها و آیین­نامه اجرایی آن و مقررات جاری حاکم بر کشور خواهد بود.