موافقت نامه قرارداد همسان ساختمان و نصب 

این موافقت نامه , در تاریخ ........................... بین ......................... به نشانی .................................... که در این پیمان , کارفرما نامیده می شود , از یک سو و ................. که با شماره ....................... در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ایران به ثبت رسیده است و در این پیمان , پیمانکار نامیده می شود , به نشانی .......................... از سوی دیگر , طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است , منعقد می گردد .

در این موافقت نامه , کلمات و عبارت ها , دارای معانی هستند که در شرایط عمومی و خصوصی پیمان , به آنها اطلاق شده است .

ماده 1. موضوع پیمان

عبارت است از انجام کارهای ساختمانی و نصب و پیش راه اندازی و همکاری با کارفرما در راه اندازی و سایر خدمات , به شرح درج شده در پیوست 7 , برای احداث ....................... واقع در .................................................................................... .................................................................................

ماده 2. اسناد و مدارک پیمان

اسناد و مدارک زیر در مجموع , پیمان بین کارفرما و پیمانکار را تشکیل می دهند و هریک , به عنوان جزوی از پیمان محسوب می شوند .

- موافقت نامه

- پیوست ها

- شرایط عمومی

- شرایط خصوصی

- سایر اسناد و مدارکی که براساس مفاد پیمان , در مدت اجرای کار تنظیم می شود و به تأیید دو طرف پیمان می رسد .

ماده 3. مبلغ پیمان

3-1- مبلغ پیمان که براساس قیمت های واحد و مقادیر درج شده در پیوست 1 محاسبه شده , معادل مبالغ زیر است که کارفرما در برابر انجام تعهدات موضوع این قرارداد به پیمانکار می پردازد .

- مبلغ ریالی : ................................................................................................................................

- مبلغ ارزی : .................................................................................................................................

تغییرات مبلغ پیمان , با توجه به ماده 37 شرایط عمومی , ( تغییرات در مبلغ پیمان ) محاسبه می شود .

ماده 4. نحوه پرداخت

پرداخت به پیمانکار , طبق پیوست 2 انجام می شود .

ماده 5. تاریخ تنفیذ , شروع کار و مدت پیمان

5-1- تاریخ نافذ شدن پیمان , پس از امضاء و مبادله پیمان و تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات است .

5-2- تاریخ شروع کار

کارفرما حداکثر ظرف 30 روز پس از تاریخ تنفیذ پیمان , شروع کار را به پیمانکار ابلاغ می کند . در غیر این صورت , پیمانکار در پایان مهلت 30 روز , کار را شروع می نماید .

5-3- مدت پیمان

مدت تکمیل کار و تحویل موقت آن از زمان شروع کار , ..................... روز است .

جزئیات مقاطع زمانی قسمت های اصلی کار (Milestone) , در پیوست 9 مشخص شده است .

تغییرات مدت اجرای کار , تابع ماده 45 شرایط عمومی خواهد بود .

ماده 6. مهندس مشاور

مهندس مشاور , در ارتباط با ماده 23 شرایط عمومی ..................... به نشانی .................... است .

حدود اختیارات مهندس مشاور در پیوست 5 بیان شده است .

نماینده کارفرما نماینده / نمایندگان پیمانکار

نام نام

سمت سمت

امضا امضا مهردانلود
موافقت نامه قرارداد همسان ساختمان و نصب ( C )