قرارداد لوله کشی گاز

این قرارداد در تاریخ .................... مابین شرکت ................. به نمایندگی ................... به نشانی ....................................... تلفن .................... که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای .................... فرزند ......................... به شماره شناسنامه .................... و به نشانی ......................... تلفن ......................... که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجرا می باشد .

ماده یک ـ موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از طراحی , محاسبات , تهیه نقشه های اجرایی و اجرای عملیات شبکه های گاز فشار قوی و فشار ضعیف داخلی پروژه ................. براساس ضوابط و استانداردهای شرکت ملی گاز ایران با کلیه مصالح و اقلام مورد نیاز و آزمایش نشتی مطابق ضوابط شرکت ملی گاز ایران .

ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان که بدون ضمیمه نمودن جزو اسناد قرارداد است .

2-3- مشخصات فنی و نقشه ها و توافق نامه هایی که در طول اجرای کار تنظیم و به امضای طرفین می رسد که جزو منضمات قرارداد محسوب می شود .

ماده سه ـ مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد حدوداً ................ ریال پیش بینی می گردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که براساس نرخ نامه پیوست قابل پرداخت خواهد بود . چنانچه حجم عملیات اضافه شده بیش از 25 درصد مبلغ فوق الذکر باشد نیاز به تهیه و تنظیم الحاقیه با قیمت های جدید توافق شده فیمابین خواهد بود .

ماده چهار ـ مدت قرارداد

مدت اجرای موضوع قرارداد به شرح ذیل خواهد بود .

4-1- اجرای شبکه های گاز فشار ضعیف داخلی از تاریخ تأیید کیفیت اجناس و اقلام تهیه شده توسط مهندس ناظر شرکت گاز .............. روز .

4-2- اجرای شبکه های گاز فشار قوی پس از اتمام محوطه و موتورخانه مجموعه به مدت ........... روز .

تبصره : تهیه اجناس و اقلام مورد نیاز و حمل آنها به محل کار حداکثر یک هفته پس از امضای قرارداد توسط طرفین و دریافت پیش پرداخت از کارفرما خواهد بود .

ماده پنج ـ نحوه پرداخت

الف) 35 درصد کل مبلغ برآورد شده به عنوان پیش پرداخت جهت خرید اجناس و اقلام مورد نیاز پس از امضای قرارداد .

ب)20 درصد کل مبلغ برآورد شده پس از اتمام50 درصد از شبکه های گاز فشار ضعیف داخلی .

ج) 25 درصد کل مبلغ برآورد شده پس از اتمام کل شبکه های گاز فشار ضعیف داخل .

د) 20 درصد باقیمانده پس از اتمام کل شبکه های فشار قوی و فشار ضعیف پس از متراژ دقیق لوله ها و شمارش دقیق شیرها و سایر اجناس و اقلام مصرفی به پیمانکار پرداخت و تسویه حساب خواهد شد . ( پس از اخذ تأییدیه از شرکت گاز ) .

هـ) 5 درصد بابت عوارض و مالیات کسر می گردد .

و) بابت تضمین حسن انجام کار معادل 10 درصد از هر پرداخت حق الزحمه کسر و در حساب سپرده نگهداری می شود .

تبصره : پیمانکار در ازاء دریافت پیش پرداخت چکی به همان مبلغ به کارفرما ارائه و این چک پس از خرید کلیه اجناس و اقلام مصرفی و اتمام شبکه های گاز فشار ضعیف به پیمانکار مسترد خواهد شد .

ماده شش ـ تعهدات کارفرما

6-1- همکاری با پرسنل پیمانکار در چارچوب حسن تفاهم فیمابین جهت اجرای هرچه سریع تر پروژه .

6-2- تهیه و تأمین آب , برق , تلفن مورد نیاز پرسنل پیمانکار .

6-3- تعیین محل مسقف و محصور جهت ا نبار کردن اجناس و اقلام خریداری شده توسط پیمانکار و محل آزاد برای انبار کردن لوله ها .

6-4- حفاظت از اجناس و اقلام خریداری شده و ابزارها و ماشین آلات پیمانکار در غیاب پرسنل او و نیز پس از تعطیلی کارگاه .

6-5- پرداخت به موقع مطالبات پیمانکار .

6-6- اجرای کلیه کارهای ساختمانی از قبیل کندن بتن های سقف یا کف و یا دیوارهای مجموعه به استثنای سوراخ کاری ها که توسط پیمانکار انجام می گردد .

ماده هفت ـ تعهدات پیمانکار

7-1- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملاً مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستور کارها زیر نظر کارفرما بدون عیب و نقص انجام دهد .

7-2- پیمانکار می بایستی در تمامی مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تأیید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد .

7-3- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید , سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات قضایی لغو شده تلقی می گردد .

7-4- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار به هرعلت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تأمین دلیل از دستگاه های قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تأیید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید .

7-5- پیمانکار متعهد است به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجراء عملیات و در صورت هرگونه تأخیر که ناشی از کار پیمانکار باشد , کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود .

7-6- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی , کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و به صورت تام الاختیار خواهد داشت .

7-7- پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت مسئول است و در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است .

7-8- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) بدون مجوز یا افرادی را که به نحوی از حق کار کردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرارداده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کارکردن ندارند .

7-9- پیمانکار ملزم می گردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یک یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد , حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از اعلام مسئولین کارکنان مذکور را تسویه حساب و تعویض و به جای آنها افراد مورد تأیید را بکار گمارد .

7-10- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار , پیمانکار مسئولیت تهیه , تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه به وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت .

7-11- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نمایند تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند . ضمناً رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان نیز اجباری می باشد .

7-12- پیمانکار تعهد می نماید که در پایان هر روز لیست کارگران خود را با مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید .

7-13- رعایت کلیه اصول آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و همچنین مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان از طرف پیمانکار الزامی می باشد .

ماده هشت ـ مشخصات فنی

با توجه به خطرات ناشی از گاز و به منظور ایمنی کامل مجموعه و نیز پیشگیری از هرگونه سوانح احتمالی به هنگام استفاده از مجموعه گاز طبیعی کارفرما متعهد می گردد تحت هیچ شرایطی تغییرات جزئی یا کلی در شبکه های گاز اجرا شده توسط پیمانکار را توسط شخص ثالث یا شرکت دیگری نداده و هرگونه تغییرات جزئی و کلی احتمالی در شبکه های اجراشده را به خود پیمانکار محول نماید . ضمناً تأکیدات لازم را به سایر گروه های کاری از قبیل گروه ساختمانی , تأسیسات برق و مکانیک و .... به عمل آورد که هنگام اجرای کارهای خود به هیچ وجه عملیات جابجایی یا تغییراتی را در لوله کشی های گاز انجام شده به عمل نیاورد .

ماده نه ـ نکاتی که باید در اجرای لوله کشی گاز رعایت شود .

9-1- نصب شیر 50 میلی متر (2 اینچ) و بزرگ تر بر روی لوله تا قطر 100 میلی متر (4 اینچ ) با استفاده از تبدیل مجاز می‌باشد .

9-2- بست های لوله ای بالارونده باید کاملاً لوله را در خود گرفته و وزن آنها را مهار نماید .

9-3- ارتفاع لوله های روکار از سطح زمین در خارج از ساختمان باید طوری تعیین شود که از صدمات خارجی محفوظ بماند .

9-4- در مواردی که لوله از داخل دیوار , چهارچوب , (در , پنجره یا شیشه) عبور می کند , باید با نصب غلاف از ساییدگی لوله از طریق قاب در یا پنجره و یا شیشه جلوگیری به عمل آید .

9-5- فاصله لوله روکار تا لوله های آب باید حداقل 5 سانتی متر باشد . در مواردی که حفظ فاصله فوق امکان پذیر نباشد , باید روی لوله گاز را نوارپیچی نمود .

9-6- کانال های عمودی ساختمان که لوله گاز از آنها عبور می کند , باید از پایین و بالا به هوای آزاد راه داشته باشد تا امکان جمع شدن گاز در آنها وجود نداشته باشد . عبور لوله گاز از داخل کانال های مربوط به هواکش , آسانسور , دودکش , تهویه و امثال آن مجاز نیست .

9-7- لوله گاز نباید با سیم و کابل برق داخلی و خارجی ساختمان تماس داشته باشد . فاصله سیم روکار , کلید و پریز برق با لوله های گاز باید حداقل 5 سانتی متر باشد .

9-8- شیرهای گاز باید در ارتفاع حداقل 10 سانتی متر بالاتر از کلید و پریز برق نصب شود .

9-9- در لوله کشی های افقی و قائم روکار که در معرض تغییرات حرارت قابل توجه قرار می گیرند , باید پیش بینی های کافی برای مقابله با انقباض و انبساط لوله به عمل آید .

9-10- در صورتی که لوله در معرض ضربه های فیزیکی قرار گیرد , باید با استفاده از غلاف فلزی و یا حفاظ مقاوم از وارد آمدن ضربه به لوله جلوگیری نمود . ضمناً در صورت استفاده از غلاف باید در دو سر لوله , لاستیک مسدود کننده تعبیه گردد . در صورت استفاده از غلاف می توان فضای بین لوله و غلاف را از مواد عایقی مانند قیر هم پر نمود .

9-11- عبور لوله گاز به صورت افقی از پشت دستگاه گازسوز باید از ارتفاعی پایین تر از سطح شعله باشد .

9-12- در صورتی که لوله کشی گاز به منظور رسیدن به پشت ساختمان از روی بام عبور کند , محل عبور لوله در روی بام باید به نحوی باشد که در معرض برخورد با اجسام خارجی و مسیر عبور و مرور نباشد و در صورتی که احتمال تماس طولانی لوله با آب باران و برف وجود دارد باید پیش بینی های لازم برای جلوگیری از زنگ زدگی لوله به عمل آید .

ماده ده ـ لوله کشی توکار

10-1- در اجرای لوله کشی توکار فقط باید از اتصالات جوشی بدون درز و با روش جوشکاری برق استفاده شود .

10-2- جوشکاری باید یکنواخت و عاری از نواقص ظاهری باشد .

10-3- در صورتی که لوله های گاز با سایر لوله های تأسیساتی و کابل برق در یک کانال عمومی قرار گیرند , باید لوله های گاز حداقل به فاصله 10 سانتی متر با سایر لوله ها و کابل برق فاصله داشته باشد .

10-4- چنانچه لوله گاز در داخل کانال افقی مستقلی قرار داشته باشد , باید این کانال با ماسه خشک پر شود .

10-5- عبور لوله های توکار از داخل و یا دهانه چاه آب و فاضلاب ممنوع است .

10-6- محل عبور لوله در کف پارکینگ یا نقاطی را که اتومبیل عبور می کند باید با حفر کانال و پرکردن آن با ماسه یا نصب غلاف فلزی محافظت نمود تا از وارد آمدن فشار مستقیم و یا لرزش ناشی از عبور اتومبیل بر روی آن جلوگیری گردد .

10-7- اگر لوله گاز با سایر لوله ها در کانال مشترکی قرار دارد که نمی توان آن را با ماسه پر نمود , باید دارای تهویه بوده و به هوای آزاد مرتبط باشد .

10-8- لوله های گاز توکاری که به وسیله مصالح ساختمانی پوشیده می شود , باید از سایر لوله های تأسیساتی و کابل برق حداقل 10 سانتی متر فاصله داشته باشد .

10-9- در مواردی که لوله به طور قائم از سقف عبور می کند , نصب غلاف با قطر یک سانتیمتر بیش از قطر لوله الزامی است و دو انتهای غلاف باید با لاستیک مسدود شود .

ماده یازده ـ عایق کاری لوله ها

لوله هایی که روی کار نصب می شوند باید ابتدا چربی زدایی و زنگ زدایی گردیده و سپس با یک لایه ضد زنگ و یک لایه رنگ روغنی , رنگ آمیزی شوند .

ماده دوازده ـ عایق کاری لوله های توکار

لوله هایی که توی کار نصب می شوند ابتدا باید چربی زدایی و زنگ زدایی شده و سپس با رعایت مراحل زیر نوارپیچی شوند :

12-1- قبل از اقدام به نوارپیچی باید سطح لوله پرایمر ( رنگ اولیه مخصوص نوارپیچی ) زده شود . پرایمر قبل از مصرف باید در ظرف مربوطه کاملاً هم زده شود و پس از پایان پرایمر زنی نیز درب آن محکم بسته شود .

12-2- پرایمر زنی در هوای بارانی , مه سنگین , در گرد و غبار و یا در شرایطی که درجه حرارت محیط پایین تر از 5+ درجه سانتی گراد باشد مجاز نیست .

12-3- در صورتی که حلقه نوار در هنگام نوارپیچی به پایان برسد , نوار جدید باید حداقل یک دور بر روی نوار قبلی پیچیده شود .

12-4- در محل اتمام نوار پیچی باید نوار سه دور روی هم پیچیده شود .

12-5- در صورتی که نوارپیچی لوله ها قبل از جوشکاری انجام شده باشد , در این صورت باید نوار پیچی سرجوش ها و اتصالات بوسیله نوار نرم مخصوص سرجوش ها و اتصالات انجام شود .

12-6- در صورت عبور لوله از نقاط مرطوب و یا عبور از نقاطی که در تماس با آب قرار می گیرد , باید نوارپیچی با یک لایه اضافه انجام شده و جمعاً دو لایه نوارپیچی با روی هم پیچی 50 درصد صورت گیرد .

ماده سیزده ـ انواع اجناس مصرفی

13-1- لوله ها از نوع بی درز ( مانیسمان ) درجه یک مورد تأیید شرکت ملی گاز ایران .

13-2- کلیه اتصالات از نوع بی درز استاندارد .

13-3- کلیه نوارها از نوع آلتن یا مشابه خارجی با پرایمر همسو .

13-4- کلیه شیرهای دنده ای از نوع kitz ژاپن .

13-5- کلیه شیرهای قفلی از نوع خارجی برای سایز  و  و ایرانی برای سایز  .

13-6- کلیه شیرهای فلنجی و دفنی از نوع آدکو ـ کلاس 150 استیل .

13-7- کلیه رگولاتورهای کوچک از نوع گاز سوزان یا مشابه مورد تأیید شرکت ملی گاز (تا ظرفیت 40 متر مکعب در ساعت) و بالاتر از نوع انگلیسی یا آلمانی .

13-8- کلیه بست ها از نوع بستیران .

13-9- هزینه پرتونگاری از جوش ها به عهده پیمانکار خواهد بود .

ماده چهارده ـ موارد فسخ قرارداد

14-1- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار .

14-2- عدم اجرا تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده .

14-3- تأخیر در شروع بکار بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ قرارداد .

ماده پانزده ـ حکمیت

در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد کارشناسان رسمی دادگستری می باشد .

ماده شانزده

این قرارداد در شانزده ماده و 2 تبصره و 3 نسخه تهیه شده و هر نسخه حکم واحد را دارا می باشد .

کارفرما پیمانکار

نرخ نامه

 1. لوله کشی گاز به قطرهای  الی "1 به ازاء هر متر طول .......................................... ریال .
 2. لوله کشی گاز برای قطرهای  و  به ازاء هر متر طول .................................. ریال .
 3. لوله کشی گاز به قطر "2 به ازاء هر متر طول .............................................................. ریال .
 4. لوله کشی گاز به قطر  به ازاء هر متر طول ............................................................ ریال .
 5. لوله کشی گاز به قطر "3 به ازاء هر متر طول ............................................................. ریال .
 6. نوارپیچی دولایه به ازاء هر متر طول و هر لایه برای لوله های قطر  و  ......................................... ریال .
 7. نوارپیچی دولایه به ازاء هر متر طول و هر لایه برای لوله های قطر "2 الی "3 ........................................ ریال .
 8. تهیه و نصب شیردنده ای از نوع ربع گرد سایز و از نوع kitz ژاپن ............... ریال .
 9. تهیه و نصب شیردنده ای از نوع ربع گرد سایز "1 ...................................................... ریال .
 10. تهیه و نصب شیردنده ای از نوع ربع گرد سایز  و  ..................................... ریال .
 11. تهیه و نصب شیردنده ای از نوع ربع گرد سایز "2 ..................................................... ریال .
 12. تهیه و نصب شیرقفلی علمک سایزهای  و "1 هر عدد ........................................... ریال .
 13. تهیه و نصب شیرقفلی علمک سایزهای  و  ..................................................... ریال .
 14. تهیه و نصب شیرفلنجی استیل با کلیه متعلقات مربوطه سایز  و  هرعدد ................. ریال .
 15. تهیه و نصب شیرفلنجی استیل با کلیه متعلقات مربوطه سایز "2 هر عدد ................... ریال.
 16. تهیه و نصب شیر فلنجی استیل با کلیه متعلقات مربوطه سایز  و "3 هر عدد .................. ریال .
 17. تهیه و نصب رگولاتور گاز به ظرفیت 5 الی 20 متر مکعب در ساعت با اتصالات مربوطه هر عدد ................... ریال.
 18. تهیه و نصب رگولاتور گاز به ظرفیت 40 مترمکعب در ساعت .................................. ریال .
 19. تهیه و نصب رگولاتور گاز به ظرفیت 100 الی 150 متر مکعب در ساعت ................ ریال .
 20. تهیه و نصب رگولاتور گاز به ظرفیت 200 مترمکعب در ساعت ................................. ریال .
 21. تهیه و نصب رگولاتور به ظرفیت 500 مترمکعب در ساعت ........................................ ریال .
 22. طراحی , محاسبات , تهیه نقشه های اجرایی , ارائه به شرکت ملی گاز و اخذ تأییدیه نهایی ........................ ریال .
 23. تهیه نقشه های اجرایی ( ازبیلت ) پس از اتمام کار و ارائه به شرکت ملی گاز و اخذ تأییدیه نهایی .............. ریال .
 24. آزمایش نشتی مطابق ضوابط و استانداردهای شرکت ملی گاز ایران ........................ ریال .


دانلود
قرارداد لوله کشی گاز