به نام خدا

 

قرارداد فروش واحد های واقع در بلوک…………………

 

  قرارداد حاضر در تاریخ                    بين سازمان نوسازي شهر تهران به نمایندگی ……………… به عنوان فروشنده از یکطرف …………………… کشور به نمایندگی …………….. به عنوان خریدار از طرف دیگر به شرح مواد آتی منعقد گردید .

 

ماده 1- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست ازفروش واحد های واقع در بلوک البرز3 (CE9)(مجموع سطح زیربنا ومشاعات به مساحت 13/3399 مترمربع) واقع در بزرگراه نواب حدفاصل خیابان سالار و بریانک شرقی بلوک البرز 3 به شرح ذیل :

1- 25واحد اداری در12 طبقه جمعا به مساحت 44/2928 متر مربع

2-  11 واحد انباری واحد اداری در زیرزمین جمعا به مساحت 75/128 مترمربع

3- 2 واحد تجاری در طبقه همکف جمعا به مساحت 94/341 مترمربع

تبصره : بلوک فوق الذکر در 12 طبقه و شامل چیلر،آب ، برق ، گاز شهری ، دو دستگاه آسانسور و آماده بهره برداری می باشد.

 

ماده 2- مبلغ قرارداد

الف )مبلغ

بهای موضوع قرارداد مطابق نظریه کارشناسی مورخ 28/4/86جمعا به مبلغ 000/220/960/41(چهل و یک میلیارد و نهصد وشصت میلیون و دویست و بیست هزار ) ریال  به شرح ذیل می باشد:

1-  واحد های  اداری  جمعا 000/840/212/2 ( سی و دو میلیارد و دویست و دوازده میلیون و هشتصد و چهل هزار )ریال.

2- واحد های انباری جمعا 000/000/515 ( پانصد و پانزده میلیون ) ریال

3- واحدهای تجاری جمعا 000/380/232/9 ( نه میلیارد و دویست و سی و دو میلیون و سیصد و هشتاد هزار) ریال.

تبصره : تسویه حساب نهایی بر اساس متراژ مندرج در صورتجلسه اسناد تفکیکی اداره ثبت بر اساس نظریه کارشناس رسمی مورد تایید فروشنده صورت خواهد پذیرفت.

 

ب) نحوه پرداخت

1- مبلغ 000/500/062/23 ( بیست و سه میلیارد و شصت و دو میلیون و پانصد هزار) ریال به صورت نقد از سوی خریدار پرداخت گردید.

2- مبلغ 000/698/701/14(چهارده میلیارد و هفتصد و یک میلیون و ششصد و نود هشت هزار) ریال در زمان تحویل موضوع قرارداد .

3- مبلغ 000/022/196/4( چهار میلیارد و صد و نود شش میلیون و بیست و دو هزار ) ریال در هنگام تنظیم سند رسمی در دفترخانه .

 

ماده 3- تعهدات :

الف) تعهدات فروشنده :

1- تحويل موضوع قرارداد به خريدار15 روز پس ازابلاغ قرارداد حاضر و پس از پرداخت مبلغ بند 2 قسمت ب ماده 2.

2- پرداخت هرگونه ماليات و عوارض قانوني تا تاريخ ابلاغ قرارداد حاضر.

3- تنظیم اسناد رسمي موضوع قرارداد پس از فراهم شدن موجبات تنظیم آن و پس از تسويه حساب كامل از سوی خريدار.

ب) تعهدات خريدار :

1- پرداخت كليه مالياتها و عوارض قانوني از تاريخ ابلاغ قرارداد حاضر.

2- حضور در دفترخانه در موعد و دفترخانه ایی که از سوی فروشنده تعیین می گردد.

2- خريدار قبل از تنظيم اسناد رسمی ، حق واگذاري و انتقال موضوع قرارداد و حقوق ناشي از آن را به غير تحت هيچ عنوان و شرايطي ندارد مگر با موافقت كتبي فروشنده.

3- خريدار حق دخل و تصرف و انجام تغييرات داخلي و خارجي ، افزودن بالكن و يا هر نوع تغييراتي كه به نحوي با مشاعات و يا اضافه شدن به فضاي مورد استفاده و يا موارد فني ساختمان ، بلوك و ... مرتبط مي‌باشد را ندارد مگر با اخذ مجوز كتبي از فروشنده .

 

ماده 4-   شرايط خصوصی قرارداد :

1- مفاد قرارداد حاضر شامل پاركينگ نبوده و خريدار مدعي هيچ حقي از اين حيث نيست.

2- فروشنده هيچگونه تعهدي در قبال اخذ مجوزهاي فعاليتهاي اقتصادي از مراجع ذيصلاح و يا انشعابات مختلف را نداشته و از اين بابت هيچ هزينه اي را نيز برعهده ندارد.

3- هزینه های تنظیم اسناد رسمی موضوع قرارداد بالمناصفه به عهده طرفین می باشد.

4- خریدار با امضای قرارداد حاضر آگاهی کامل خود را از کمیت وکیفیت و موقعیت موضوع قرارداد اعلام نموده و با اختیار و رضایت اقدام به امضای قرارداد حاضر نموده است .

5- تحویل موضوع قراردا همرا با تنظیم صورت جلسه تحویل انجام می گیرد.

 

ماده 5- شرايط فسخ قرارداد :

1- عدم اجراي هريك از تعهدات ( نفیاً یا اثباتاً ) از سوي خريدار موجب حق فسخ براي فروشنده مي‌باشد.

 

ماده 6 - حل اختلاف :

اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد  قرارداد حاضر از طریق مذاکره حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حصول توافق، مراجع قضایی تعیین تکلیف خواهند نمود .

 

 

ماده 7 - نشانی طرفین : 

فروشنده : تهران – خیابان کریم خان زند – تقاطع خیابان حافظ – ضلع جنوب غرب .

خریدار : شهرک غرب ، پونک باختری، روبروی مرکز تجاری سپهر ، تلفن : 8573800

چنانچه هریک از طرفین بخواهد نشانی خود را تغییر دهند مکلف است  كتباًَ به طرف دیگر اعلام نماید. در غیر اینصورت مکاتبات به نشانی سابق ابلاغ و دریافت شده تلقی می گردد.

 

ماده 8 - تعداد نسخه های قرارداد :

اين قرارداد در 4 نسخه با اعتبار واحد تنظيم گردیده و به امضاء طرفین رسیده است .دانلود
قرارداد فروش واحد های واقع در بلوک