بنام خدا

 

( قرارداد فروش و نصب و راه اندازي آسانسور )

 

این قرارداد مابین شرکت مهندسی …………………. به نمایندگی ………………………. که در این قرارداد فروشنده نامیده میشود از یک طرف و آقاي……………….……………… به نمایندگی از جانب کارفرما که در این قرارداد خریدار نامیده میشود از طرف دیگر در تاریخ .................................. به شرح زیر منعقد می گردد.

 

ماده 1 ) مشخصات طرفین :

الف : فروشنده :

نام :……………………    نام خانوادگی : ……………………..    نام پدر : ……………..   شماره شناسنامه: ………….

آدرس : ……………………………………………………….

تلفن تماس : ………………

فكس ……………………

ب ) خریدار

نام :                                       نام خانوادگی :                                          نام پدر :                    شماره شناسنامه :

آدرس :

تلفن تماس :

فكس :      

ماده 2 ) موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از فروش ، نصب و راه اندازی ............. دستگاه آسانسور كه مشخصات فني آن به شرح پيوست مي باشد.

ماده 3 ) مبلغ قرارداد و شرایط پرداخت :

قیمت کل تجهیزات با مشخصات مندرج در ماده 2 به انضمام هزینه عملیات نصب و راه اندازی با احتساب     ماه دوره گارانتی به مبلغ                                        ریال می باشد. مبلغ فوق به شرح زیر به فروشنده پرداخت می گردد.

       درصد مبلغ كل قرارداد معادل                                  ريال به عنوان پيش پرداخت در زمان عقد قرارداد

       درصد مبلغ كل قرارداد معادل                                  ريال به تاریخ

       درصد مبلغ كل قرارداد معادل                                  ريال به تاریخ

10 درصد مبلغ کل قرارداد به عنوان حسن انجام کار معادل                                  ریال پس از راه اندازی و اخذ گواهی استاندارد در یافت می گردد.

 

 

 

 

ماده 4 ) مدت زمان قرارداد:

مدت زمان اجراء و راه اندازی دستگاه / دستگاههای                      از تاريخ نفوذ قرارداد به مدت          روز مي باشد.

تبصره 1 ) نفوذ قرارداد از تارخ دريافت پيش پرداخت و چک های مراحل بعدی قرارداد می باشد.

 

ماده 5 ) تعهدات فروشنده و پيمانكار :

1 - فروشنده متعهد می گردد کلیه تجهیزات را به صورت سالم و بدون نقص نصب و دستگاه ........................ را مطابق با موارد درخواستي راه اندازی نماید .

2 - فروشنده متعهد می گردد کلیه معایب و نواقص احتمالی قطعات را که ناشی از عملیات نصب باشد برطرف کرده و دستگاه را برای تحویل آماده نماید.

3  فروشنده دستگاه .................... را به مدت       سال گارانتی و به مدت 15 سال به عنوان خدمات پس از فروش تعهد می نماید. خرابیها و مواردی که ناشی از نوسانات برق ، عدم استفاده صحیح ، دستکاری توسط افرادمتفرقه وعدم پرداخت بموقع هزینه ها باشد مشمول تعهدات گارانتی نخواهد بود .

4 -   فروشنده تعهد می نماید ضمن رعایت مفاد این قرارداد همکاری های لازم را در طول کار با خریدار به عمل آورد.

5 خريدار متعهد مي گردد مبالغ را مطابق شرايط پرداخت نمايد. در صورت عدم پرداخت بموقع مبالغ قرارداد فروشنده تعهدی در قبال قرارداد نخواهد داشت و خريدار بايستي خسارات وارده را به پيمانكار را پرداخت نمايد.

6 پيمانكار متعهد است بعد از نافذ شدن قرارداد نسبت به ارائه جزئييات فني جهت آماده سازي بستر كار كه بايستي از طرف كارفرما انجام گيرد اقدامات لازم اقدام نمايد.

7 - اجازه بهره برداری از آسانسور منوط بر تسویه حساب با پیمانکار و پس از اخذ گواهی استاندارد می باشد.در صورت استفاده از آسانسور تا قبل دریافت گواهی استاندارد تمامی مسئولییت های آن به عهده کارفرما می باشد.

8 پيمانكار متعهد است از زمان شروع عمليات نصب مطابق برنامه ريزي ارائه شده كار را به اتمام برساند و دستگاه مورد قرارداد را در شرايط كاملاً مناسب و مطابق ضوابط استاندارد نصب و راه اندازي نماید و گواهی مربوطه را دریافت نماید.در صورت وجود هرگونه نواقص و معایب ساختمانی از نظر استاندارد رفع کلیه معایب فوق به عهده کارفرما می باشد.

9 پيمانكار موظف مي گردد جهت اجراي صحيح كار از افراد مجرب استفاده ناميد.

10 -  انجام کلیه امور ساختمانی ، تهيه و تامين جرثقيل در صورت نیاز ، تامين برق مورد نياز در محل موتورخانه ، عمليات آهن كشي ، اجرای فونداسیون ها و تحویل وتخلیه تجهیزات در محل کار به عهده خریدار می باشد.مگر اينكه توافق طرفين جهت انجام آن توسط پيمانكار حاصل گردد و موارد در قرارداد في مابين ذكر گردد.

11 - مسئولیت حفظ و نگهداری از تجهیزات از زمان ورود به ساختمان جهت نصب و پس از آن به عهده خریدار می باشد.

12 - کارفرما تعهد می نماید از ورود اشخاص متفرقه به محيط كارو دستكاري دستگاه توسط افراد متفرقه در زمان نصب و دوره گارانتی ممانعت بعمل آورد.

13 - خریدار متعهد می گردد ضمن رعایت مفاد این قرارداد همکاری های لازم را در طول کار با خریدار به عمل آورد.

14 - خریدار متعهد می گردد پس از تحویل نهائی دستگاه نسبت به انعقاد قرارداد سرویس و نگهداری دستگاه با فروشنده اقدام نماید.

15 خريدار متعهد ميگردد محل هاي كار را به موقع آماده و در اختيار پيمانكار قراردهد. اگر چنانچه بنا به دلايلي اعم از تعطيلي پروژه ، تاخير در اجراي پروژه ، آماده نبودن محل كار جهت نصب تجهيزات مورد قرارداد و يا به هر دليل ديگر انجام كار در مدت زمان قرارداد امكان پذير نباشد و همچنين در صورتي كه مبالغ مربوطه در زمان مقرر پرداخت نگردد به ازاي هر ماه تاخير مقدار 3% بر كار باقيمانده و يا به مبالغ پرداخت نشده اضافه خواهد شد.كارفرما متعهد ميشود خسارت فوق را به پيمانكار پرداخت نمايد.

 

ماده6 )حل اختلاف :

در صورت بروز اختلاف براي حل آن كارشناس مرضي الطرفين تعيين مي گردد. در صورتي كه اختلاف برطرف نگردد موضوع از طريق مراجع قانوني قابل پيگيري مي باشد. 

ماده 7 ) سایر شرایط قرارداد :

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ماده 8) اسناد قرارداد :

اسناد این قرارداد ، قرارداد موجود و کلیه توافق های حین انجام آن خواهد بود .

این قرارداد در دو نسخه که هر دو حکم واحد را دارند تنظیم و مبادله گردید .

 

                                             با آرزوی موفقیت

    خریدار :                                                                                                    فروشنده :

                                                                           

                                            دانلود
قرارداد فروش و نصب و راه اندازي آسانسور