قرارداد

(فروش قطعي يك باب خانه مسكوني)

 

طرف اول قرارداد(فروشنده): خانم/آقاي ............................... فرزند آقاي ................................. داراي شناسنامه شماره ............................. صادره از .................................. متولد .......................................... ساكن: ...........................................................................................................................................................

طرف دوم قرارداد(خريدار): خانم/آقاي ............................... فرزند آقاي ................................. داراي شناسنامه شماره ............................. صادره از .................................. متولد .......................................... ساكن: ...........................................................................................................................................................

موضوع قرارداد:

فروش تمامت شش دانگ يكباب خانه مسكوني داراي پلاك .................... فرعي از .................... اصلي به مساحت .................... متر مربع واقع در تهران بخش .................... ثبتي و به نشاني .................... محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره .................... مورخ .................... صفحه .................... جلد .................... به شماره چاپي .................... صادره به نام خانم/آقاي .................... انتقالي مع الواسطه به فروشنده طبق سند رسمي شماره .................... مورخ .................... دفتر خانه .................... تهران و با جميع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن بدون استثناء عرصتا و اعيانا به انضمام برق به شماره پرونده .................... و آب به شماره اشتراك ................. و گاز شهري به شماره شناسايي .................... و يك رشته تلفن به شماره .................... منصوبه هاي در آن اعم از حق الاشتراكها و ودايع احتمالي مربوطه.

مبلغ قرارداد(قيمت مورد معامله): مبلغ .................... ريال رايج كه مبلغ .................... ريال از آن طي چك شماره .................... مورخ .................... عهده حساب جاري .................... بانك .................... شعبه .................... تسليم فروشنده گرديده و مابقي كه مبلغ .................... ريال است بر ذمه خريدار دين ثابت است كه در تاريخ .................... و همزمان با تنظيم و امضاي سند رسمي مفاد اين مبايعه نامه قطعيه به فروشنده بپردازد.

كافه خيارات خصوصا خيار غبن هر چند فاحش از متبايعين اسقاط گرديده و به اضهار صيغه مبايعه قطعيه جاري شده است.

منافع مورد معامله قبلا به كسي واگذار نشده و با قرار مبيع در تصرف فروشنده است كه متعهد گرديده مورد معامله را در تاريخ .................... صحيحا و سالما تخليه كرده و در مقابل اخذ رسيد به خريدار تحويل دهد و در صورت عدم تحويل به موقع، فروشنده ملزم به تاديه روزانه مبلغ .................... ريال به عنوان خسارت تاخير تخليه و تحويل و وجه التزام به خريدار مي باشد و خريدار محق به مراجعه از طريق مراجعه رسمي جهت تخليه و تحويل مبيع و وصول وجه التزام مزبور از تاريخ سررسيد مرقوم مي باشد و فروشنده اقرار نمود كه از افراد ممنوع المعامله نمي باشد.

شروط:

1-      كليه مالياتهاي و ماليات نقل انتقال و عوارض شهرداري به عهده فروشنده و هزينه محضر اعم از حق الثبت و حق التحرير و بهاي اوراق بالمناصفه بعهده طرفين است.

2-      تاريخ و ساعت حضور در دفتر خانه جهت تنظيم و امضاي سند رسمي مفاد اين مبايعه نامه قطعيه ساعت .......... صبح روز ............ مورخه ............ ماه يكهزار و سيصد و ...... شمسي و در دفترخانه اسناد رسمي شماره ............... واقع در تهران در خيابان .................... مي باشد كه طرفين ملزم به حضور در آن و اجراي مفاد متن اين قرارداد مي باشند.

3-      دريافت مفاصا حسابهاي مالياتي و عوارض و اخذ پاسخ استعلاميه هاي دفترخانه و ساير مجوزات مربوطه و ارائه آن به دفترخانه مزبور قبل از وقت حضور فوق الذكر با فروشنده است.

4-      بنا به اصل مالكيت خريدار كه طبق اين مبايعه نامه قطعيت يافته خريدار حق انتقال مورد معامله را جزا يا كلا دارد بنابراين نسبت به مورد انتقال اخيرالذكر قائم مقام خريدار مالكيت خواهد داشت كه طبيعتا متعهد به اجراي مفاد اين مبايعه نام قطعيه در قسمتي كه مالكيت او محرز گرديده مي باشد.

5-      طرفين اعم از فروشنده و خريدار ضمن عقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم كه با قرار عقد خارج لازم في مابين آنان بطور شفاهي منعقد شده متعهد و ملتزم به اجراي تمامي مفاد اين مبايعه نامه قطعيه گرديده و مي باشند.

6-      تاديه بدهي هاي احتمالي ناشي از آب و برق و گاز و تلفن منصوبه تا روز تخليه و تحويل به عهده فروشنده است و الا خريدار حق دارد آنرا پرداخته و با ارائه قبوض مثبته از فروشنده مطالبه و وصول كند.

7-      ضمان درك از تاريخ زير لغايت پنجاه سال شمسي به عهده فروشنده مي باشد.

اين مبايعه نامه در 2 نسخه متحد المتن و متحدالاعتبار تنظيم و امضا شده و مبادله گرديد.

 

 

محل امضاي طرف اول قرارداد(فروشنده)                            محل امضاي طرف دوم قرارداد(خريدار)

 

 

 

 دانلود
قرارداد (فروش قطعي يك باب خانه مسكوني)