بسمه تعالي

 

قــــرارداد اجـــاره سالـــن

 

اين قرارداد ………………… به نمايندگي از سوي آقاي ……………………. بعنوان طرف اول و آقاي ..................................   فرزند ......................   شماره شناسنامه ..............     نماينده شركت/ اداره   ........................................... آدرس ............................................................ شماره تماس : ....................................... همراه : ....................................... بعنوان طرف دوم منعقد مي گردد .

 

1- موضوع قرارداد  :  

اين قرارداد جهت استفاده سالن اجتماعات ………………. ( طبقه سوم ساختمان اداري ) با رعايت مقررات داخلي اتاق و صرفاً براي برگزاري مراسم ……………………………………………………… منعقد گرديد .

 

2- مدت قرارداد   :  

مدت قرارداد از تاريخ ………… لغايت   ……….. براي نوبت صبح / بعداظهر ميباشد . 

توضيح :

تبصره :   مدت محاسبه شده براي هر نوبت 4 ساعت و حداكثر ساعت قابل استفاده در يك روز 8 ساعت خواهد بود.

3-  ورودي   :  

توضيح : ورودي سالن اجتماعات   پنج ميليــــون ريال ( 5.000.000 ريال ) براي يك نوبت 4 ساعته مي باشد و مبلغ به حساب جاري…………………………………. واريز و اصل فيش مذكور حداكثر تا 3 روز قبل از برگزاري مراسم به امور مالي اتاق تحويل گردد .

4- ساير موارد :  

1-4 امكانات سالن به تعداد 150  عدد صندلي به همراه تريبون ، سيستم صوت و نور متعارف بوده و ساير موارد اضافي از جمله سيستم پروژكشن ،‌ ترجمه همزمان ،‌ تصوير برداري و ... به صورت جداگانه محاسبه و دريافت مي گردد .

2-4 تهيه مواد مصرفي ، خدمه ، پذيرائي به عهده برگزار كننده مراسم مي باشد كه در صورت نياز با هماهنگي قبلي تــوسط اتاق بازرگاني قابل پيش بيني است . بديهي است خدمات فوق بصورت جداگانه محاسبه و دريافت مي گردد.

3-4     پس از اخذ و رودي در صورتي كه به هر دليل برنامه مورد نظر لغو گردد وجه گرفته شده به هيچ عنوان مسترد نمي گردد و براي رزرو سالن جهت روزهاي بعد طبق شرايط طرف اول اقدام مي گردد .

4-4 برآورد و اعلام خسارات احتمالي و هرگونه ضرر و زيان وارده به سالن و امكانات آن به عهده طرف اول قرارداد بوده و طرف دوم تعهد مي نمايد در صورت ايجاد خسارت ، ضرر و زيان آن را پرداخت نمايد .

5-4   اخذ كليه مجوزهاي قانوني جهت برگزاري مراسم ( اماكن و .. ) بر عهده طرف دوم مي باشد و در صورت لغو يا تعطيلي به هر دليل طرف اول هيچ مسئوليتي در قبال استرداد وجه نخواهد داشت .  

6-4 برگزار كننده بايستي كليه شئونات اسلامي و قانوني ………………..را در حين برگزاري مراسم حفظ نموده و كل برنامه مراسم را قبلاً در اختيار اتاق قرار دهد.

7-4   استفاده از برنامه هايي كه قبلاً‌ هماهنگ نشده اكيداً ممنوع و مسئوليت آن به عهده طرف دوم قرارداد است و اجراي موسيقي مطابق مجوز اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اصفهان بلامانع است و اخذ كليه مجـــوزهاي لازم از ارگانهـــاي ذيربط بر عهده برگزار كننده است و هرگونه تخلف بعهده طرف دوم قرارداد مي باشد .  

8-4 امضا كننده ذيل اين قرارداد برگزار كننده مراسم بوده و حق واگذاري سالن را به شخص يا گروه و نهادي و اداره ديگري ندارد.

9 -4   توصيه مي شود برگزاركننده مراسم قبل از عقد قرارداد حتماً از سالن و جزئيات مورد نظر بازديد بعمل آورده و پيش بيني هاي لازم را با نماينده اتاق در كليه موارد بنمايد و هيچ گونه عذري در رابطه يا عدم اطلاع قابل قبول نيست .    

10-4   نصب هر گونه پلاكارد ،‌ پوستر ، تابلو ،‌ گل آرائي ثابت و ... در داخل سالن و محوطه لابي ممنوع مي باشد بنابراين در زمان نيازسنجي موارد لحاظ مي گردد .

11-4 چك شماره    .................................. عهده بانك ...................... به مبلغ ريال موضوع بند 3-4 بمنظور تأمين خسارات احتمالي بصورت اماني نزد اتاق بازرگاني مي باشد كه در صورت وارد آمدن هر گونه خسارت ناشي از بي احتياطي ،‌ عدم توجه به مفاد قرارداد ،‌ مبلغ خسارت از محل چك مذكور قابل برداشت است . بديهي است پس از اجراي مراسم و تأئيد نماينده اتاق بازرگاني چك مذكور عودت داده خواهد شد .                

12-4   مبلـــغ كل قرارداد با احتساب كليه موارد شامل ...................................................................................   جمعاً   ...................... ريال مي باشد كه فيش واريزي آن ضميمه قرارداد مي باشد . 

تذكر :   قراردادي كه به هر دليل فيش واريزي هزينه ها به پيوست آن نباشد از درجه اعتبار ساقط است و اتاق بازرگاني هيچ گونه مسئوليتي را نمي پذيرد . 

 

 

 

 

 

 

 

امضاء نماينده ………………                                                                           امضاء برگزار كننده مراسمدانلود
قــــرارداد اجـــاره سالـــن