به نام خدا

 

 

قرارداد فروش واحد مسكوني

 

 قرارداد حاضر در تاريخ ........................... فيمابين سازمان ………………… به نمايندگي آقاي ……………. كه در اين قرارداد فروشنده ناميده می شود از يك طرف و ........................................ فرزند  ................ بشماره شناسنامه ............... صادره از ............... ،كه از اين پس خريدار ناميده میشود از طرف ديگر به شرح مواد آتی منعقد گرديد :

 

ماده1- موضوع قرارداد :

فروش يك واحد مسكوني از فاز ........ نواب در بلوك .......... بشماره واحد ........... به مساحت تقريبي .......... مترمربع واقع در ................................................. كه عمليات ساختماني وتأسيساتي آن كاملاً خاتمه يافته وآماده تحويل مي‌باشد.

1- امكانات تكميلي بلوك به شرح ذيل مي‌باشد كه خريدار با امضای قرارداد اقرار به آگاهي از آن مي‌نمايد:  

1-1- سيستم گرمايش كليه واحدها از طريق پكيج يونيت.

1-2-سيستم سرمايش واحدها به وسيله كولرآبي مي‌باشد(نصب كولربه عهده خريدار مي‌باشد).

1-3- آشپزخانه به صورت Open مي‌باشد.

1-4- فرش كف و اتاق خوابها از نوع سراميك .

1-5- نصب و رنگ آميزي كمد چوبي.

1-6- رنگ آميزي سقف و ديوارها.

1-7- عايق كف و ديوار سرويس ها

2- واحد مسكوني موضوع قرارداد داراي برق اختصاصي و بلوك نيز داراي برق عمومي ، آب و گاز مشترك مي‌باشد و شامل پاركينگ و انباري نمي‌باشد.  

 

ماده 2- مبلغ قرارداد :

1- بهای موضوع قرارداد مطابق نظریه کارشناسی مورخ................... به مبلغ .............. ( ................................... )ریال از قرار هر مترمربع...................................ریال می باشد.

2- .......... درصد ازکل مبلغ ، معادل .....................................(..........................................) ریال به صورت نقد از سوی خریدار پرداخت شده است.

3-خریدار باقیمانده مبلغ قرارداد ( .............. درصد) را که معادل .............................(........................................)ریال می باشد طی مدت.........ماه ودر.......قسط ......... ماهه که هر قسط معادل ............................ (....................................................)ریال به به صورت چک  به تاریخ های ............................ ارائه نموده است.

تبصره 1 : تسویه حساب نهایی بر اساس متراژ مندرج در صورتجلسه اسناد تفکیکی اداره ثبت صورت خواهد پذیرفت.

تبصره 2 : خریدار بابت تضمین پرداخت اقساط و تامین خسارات احتمالی ناشی از عدم تادیه به موقع اقساط ، چکی به مبلغ ...................................... (......................................................)ریال عهده بانک......................... به فروشنده تحویل داده است که پس از وصول اقساط مربوطه از سوی فروشنده آزاد خواهد گردید ، فروشنده مجاز است در صورت تاخیر در پرداخت اقساط از جانب خریدار کل مبلغ چک را به اجرا گذاشته و به تشخیص خود خسارت وارده را برداشت نماید .

 

ماده 3 تعهدات طرفین :

الف) تعهدات فروشنده :

1- تحويل واحد مسکونی ظرف مدت ......... روز به خريدار پس از ابلاغ قرارداد حاضر.

2- پرداخت هرگونه ماليات و عوارض قانوني تا تاريخ انعقاد قرارداد حاضر.

3- انتقال رسمي ملك در صورت فراهم بودن موجبات انتقال موضوع قرارداد پس از تسويه حساب كامل از طرف خريدار.

ب) تعهدات خریدار :

1- خريدار متعهد گردید ظرف مهلت تعيين شده از سوي فروشنده جهت تحويل گرفتن موضوع قرارداد اقدام نمايد، تحویل نگرفتن موضوع قرارداد از سوی خریدار موجب حق فسخ برای فروشنده خواهد شد.

2- موضوع قرارداد داراي كاربري مسكوني مي‌باشد و خريدار مجاز به تغيير آن نخواهد بود.

3-  خریدار متعهد گردید در موعد و دفترخانه ای که از سوی فروشنده تعیین می شود جهت تنظیم سند رسمی انتقال حاضر گردد.

4- موضوع اين قرارداد قبل از تنظیم سند رسمي انتقال به نام خریدار کلا یا جزئا قابل واگذاري به غير ولو به صلح ، وكالت و ... نمي باشد مگر پس از اخذ موافقت کتبی از فروشنده .

5- خريدار حق دخل و تصرف و انجام تغييرات داخلي و خارجي ، افزودن بالكن و يا هر نوع تغييراتي كه به نحوي با مشاعات و يا اضافه شدن به فضاي مورد استفاده و يا موارد فني ساختمان ، بلوك و ... مرتبط مي‌باشد را ندارد مگر با اخذ مجوز كتبي از نماینده فروشنده.

6- هزينه هاي عمومي ضروري در اين مدت پس از تحويل واحدها نسبت به سهم هر واحد بر حسب متراژ مفيد محاسبه و توسط خريدار پرداخت خواهد شد.

 

ماده4- شرايط خصوصی :

1- مفاد اين قرارداد شامل پاركينگ و انباري نبوده و خريدار مدعي هيچ حقي از اين حيث نيست.

2- پرداخت كليه هزينه هاي لازم براي تنظيم سند رسمي انتقال جهت ارائه به دفترخانه به عهده فروشنده مي‌باشد و هزينه نقل و انتقال بالمناصفه خواهد بود.

 

ماده 5 شرایط فسخ قرارداد :

1- عدم اجراي هر يك از تعهدات ( نفیاً یا اثباتاً ) از سوي خريدار موجب حق فسخ براي فروشنده مي‌باشد.

2- عدم پرداخت هريك از اقساط ثمن معامله در هر مرحله موجب حق فسخ براي فروشنده بوده و مشارالیه    می تواند بدون نياز به تشريفات اداري و قضائي رأسا نسبت به فسخ قرارداد ، تصرف ملك و يا واگذاري آن به اشخاص ثالث طبق صلاحديد خود اقدام نمايد.

تبصره : در صورتی که قرارداد حاضر به دلایل فوق از طرف فروشنده فسخ گردد ، هزینه ای معادل یک درصد مبلغ قرارداد به عنوان خسارت محاسبه و دریافت خواهد شد .

3- چنانچه فروشنده مطابق بند 2 همین ماده حق فسخ پیدا نماید ولی از حق خود استفاده نکند، به ازای هر روز تاخیر خریدار از پرداخت اقساط، مشمول 15/0 درصد جریمه بر مبنای اصل بدهی مربوط به هر قسط خواهد گردید.

4- کلیه خیارات قانونی از خریدار اسقاط گردید .

 

ماده 6 - حل اختلاف :

اختلافات ناشی از تفسیر  یا اجرای مفاد قرارداد حاضر از طریق مذاکره حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حصول توافق، مراجع قضایی تعیین تکلیف خواهند نمود .

 

ماده 7 – نشانی طرفین :

فروشنده : ………………………………………………

خریدار : .............................................................................................................. ، تلفن : .......................

 

ماده 8 – تعداد نسخ قرارداد :

اين قرارداد در 4 نسخه تنظيم و امضاء و مبادله گرديده و كليه نسخ داراي اعتبار يكسان مي‌باشند.                                                                                                     

                                                                                            

 دانلود
قرارداد فروش واحد مسكوني