قرارداد

(حق انتفاع سكني رقبي)

 

 

مالك: خانم/آقاي .................. فرزند آقاي ................... داراي شناسنامه شماره ............. صادره از .................... متولد .................... ساكن : ........................................................ منتفع : خانم / آقاي ........................... فرزند آقاي ........................ داراي شناسنامه شماره........... صادره از .......... متولد ........ ساكن: ................................................... مورد حق انتفاع : تمامت شش دانگ يكدستگاه آپارتمان واقف در سمت جنوب غربي طبقه چهارم به مساحت ................. متر مربع قطعه ................... تفكيكي به انضمام شش دانگ يك بابت انباري واقع در زير زمين دوم به مساحت ...................... متر مربع قطعه ................ تفكيكي به انضمام شش دانگ پاركينگ واقع در زير زمين اول قطعه............. تفكيكي به انضمام شش دانگ پاركينگ واقع در زيرزمين اول قطعه............ تفكيكي به مساحت .................... متر مربع داراي پلاكهاي شماره ............. و.............. و ........... فرعي از اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك ................ فرعي از اصلي مذكور واقع در اراضي .................... بخش ................. ثبتي ، تهران با قدرالسهم از عرصه و ساير قسمتهاي مشاعي و مشترك طبق قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرايي آن محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره ................ مورد ثبت سند مالكيت شماره ............... مورخ ................ صفحه ............ جلد ................ به شماره چاپي ....................... صاده بنام ................... انتقالي به مالك طبق سند رسمي شماره ............. مورخ .../.../...13 تنظيمي دفترخانه شماره .................... تهران و با برق اختصاصي شماره پرونده ........................ و بقدرالسهم از برق مشترك شماره پرونده ............ و از آب مشترك شماره اشتراك .................. و از گاز شهري مشترك شماره شناسايي ...................... و به انضمام تلفن اختصاصي شماره ...................... منصوبه هاي در آن كه منتفع با رؤيت و قبول ، اقرار به تصرف و قبض مورد حق انتفاع نمود.

مدت : از تاريخ زير به مدت ...................... سال كامل شمسي كه منتفع حق دارد طي مدت مزبور از مورد حق انتفاع به رايگان استفاده نمايد.

 شروط: 1- پرداخت ماليات و مخارج لازمه براي نگاهداري مورد حق انتفاع بر عهده منتفع مي باشد هم چنين منتفع متعهد به تأديه بهاي مصارف و آبونمان و ماليات آب و برق وگاز وتلفن اختصاصي مزبور و بقدرالسهم از برق وگاز مشترك مرقوم از مال خويش مي باشد. 2- چنانچه بدون تعدي يا تفريط منتفع مورد حق انتفاع تلف شود مشاراليه / مشاراليها مسئول آن نخواهد بود و درغير اينصورت مسئول مي باشد. 3- مورد حق انتفاع صرفاً جهت سكونت شخصي منتفع با عائله وي برقرار گرديده و بنابراين منتفع بايد از مورد حق انتفاع سوءاستفاده نكرده ودر حفظ آن تعدي يا تفريط ننمايد . 4- منتفع حق انتقال مورد حق انتفاع را به هيچ صورت ولو بصور: صلح حقوق و وكالت وغيره و حتي بصورت نمايندگي جزئاً يا كلاً و مشاعاً يا مفروزاً به ديگري ندارد. 5- در صورتي كه منتفع از مورد انتفاع سوءاستفاده كند و يا در صورتي كه شرايط مقرره متن را رعايت ننمايد و در اثر عدم رعايت آن موجب خسارتي بر مورد حق انتفاع گردد ضامن تضررات مالك خواهد بود . 6- در صورت از بين رفتن اعيان مستحدثه موضوع حق انتفاع كه موجب سلب استفاده گردد و نيز در صورت انقضاي مدت اين حق انتفاع زايل مي گردد. 7- از تاريخ انقضاي مدت، منتفع متعهد و ملزم به تخیله مورد حق انتفاع و تحويل آن به مالك باخذ رسيد كتبي مي باشد در غير اين صورت مالك حق صدور اجراييه دارد و در صورتي كه بنا به هر دليل در انقضاي مدت مالك از تحويل گرفتن مورد حق انتفاع امتناع ورزد منتفع حق دارد از طريق دادگاه صالحه تأمين دليل نموده و نسبت به تحويل دادن مورد حق انتفاع اقدام مثبت بنمايد . 8- منتفع ملزم به رعايت موازي اسلامي در مورد حق انتفاع مي باشد. 9- صيغه صحيحه شرعيه بنا به اظهار طرفين به نحو متن جاري شده است.

 

 

محل امضاء مالك                                                             محل امضاء منتفع

 

تاريخ : .........................دانلود
قرارداد (حق انتفاع سكني رقبي)