قرارداد

(بيع قطعي يك باب ساختمان و يك باب مغازه)

 

 

طرف اول قرارداد(فروشنده): خانم/آقاي .................. فرزند آقاي .................. داراي شناسنامه شماره .................. صادره از .................. متولد .................. ساكن ...........................................................................

طرف دوم قرارداد(خريدار): خانم/آقاي .................. فرزند آقاي .................. داراي شناسنامه شماره .................. صادره از .................. متولد .................. ساكن .........................................................................

موضوع قرارداد:

تمامت شش دانگ يك باب ساختمان مشتمل بر يك باب خانه مسكوني و يك باب مغازه احدائي در شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت .................. متر مربع داراي پلاك فرعي از .................. اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك .................. فرعي از اصلي مرقوم واقعي در اراضي .................. بخش .................. ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره .................. مورخ .................. صفحه............... جلد .............. به شماره چاپي ..................... صادره بنام بايع با جميع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن اعم از عرصه كل و اعيان بدن استثنا و به انضمام كليه حقوق ناشي از برق شماره پرونده .................. و آب شماره اشتراك .................. و گاز شهري شماره شناسايي .................. منصوبه هاي در آن اعم ز حق الاشتراكها و ودايع احتمالي مربوطه و به انضمام كليه حقوق فروشنده ناشي از سرقفلي و حق كسب و پيشه يا تجارت در محل تجاري و كسبي مزبور بدون استثناء.

مبلغ قرارداد:

مبلغ .................. ريال رايج كه تماما و نقدا تسليم فروشنده گرديده باقراره. كافه خيارات خصوصا خيار غبن هر چند فاحش از متبايعين اسقاط گرديده و باظهار صيفه مبايعه قطعيه جاري شده.

خريدار با رويت مبيع، وقوف كامل از محل وقوع، حدود و مشخصات، قبول معامله نمود.

منافع مورد معامله قبلا به كسي واگذار نشده و با قرار مورد معامله تماما در تصرف فروشنده مي باشد كه ضمن العقد لازم حاضر، فروشنده متعهد و ملتزم گرديده مورد معامله را تماما و سالما در تاريخ .................. ماه يكهزار و سيصد و ........... شمسي تخليه نموده در همان تاريخ تحويل خريدار نمايد و نيز براي هر روز عدم تخليه و تحويل از تاريخ مزبور متعهد و ملتزم به پرداخت مبلغ .................. ريال روزانه به عنوان خسارت تاخير در تخليه و تحويل و به عنوان وجه التزام به خريدار مي باشد و خريدار حق دارد از تاريخ سررسيد مزبور لغايت مدت ده روز براي تخليه و تحويل و وجه التزام مذكور عليه فروشنده دردادگاه صالحه اقدام نمايد همچنين فروشنده متعهد به تاديه و تسويه حساب بدهي هاي آب و برق و گاز مزبور تا روز تخليه و تحويل مي باشد در غير اينصورت خريدار مي تواند آنرا تاديه و سپس با ارائه قبوض مثبته از فروش وصول كند.

 

 

محل امضاي طرف اول قرارداد(فروشنده)                      محل امضاي طرف دوم قرارداد(خريدار)دانلود
قرارداد (بيع قطعي يك باب ساختمان و يك باب مغازه)