قرارداد

(بيع قطعي سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب خانه مسكوني)

 

 

طرف اول قراردا(فروشنده): خانم/آقاي .................. فرزند آقاي .................. داراي شناسنامه شماره .................. صادره از .................. متولد .................. ساكن ...........................................................................

طرف دوم قرارداد(خريدار): خانم/آقاي .................. فرزند آقاي .................. داراي شناسنامه شماره .................. صارده از .................. متولد .................. ساكن ...........................................................................

موضوع معامله:

تمامت مقدار سه دانگ مشاع از شش دانگ يكباب خانه پلاك واقع در بخش 17 ثبتي شهرستان .................. محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره .................. مورخ .................. صفحه .................. جلد .................. فاقد شماره چاپي صادره بنام فروشنده با جميع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن اعم از عرصه و اعيان بدون استثنا و به انضمام قدرالحصه از برق به شماره شناسايي .................. و منصوبه هاي در آن و با قيد اينكه آقاي.................. فرزند آقاي..................صادره .................. متولد .................. ساكن: .................. .................. .................. .................. .................. ..................

نيز به عنوان مالك سه دانگ مشاع ديگر و به عنوان شفيع با التفات به سند مالكيت شماره .................. مورخ .................. صفحه .................. جلد .................. فاقد شماره چاپي با امضاي اين سند حق شفعه خود را در انجام اين معامله اسقاط و از آن صرفنظر نمود.

مبلغ قرارداد:

مبلغ .................. ريال رايج كه تماما و نقدا به فروشنده تاديه و تسليم شده است.

كافه خيارات خصوصا خيار غبن هر چند فاحش از متبايعين اسقاط گرديده و باظهار صيغه مبايعه قطعيه جاري گرديد.

منافع مورد معامله قبلا به كسي واگذار نشده و خريدار با رويت مبيع، وقوف كامل از محل وقوع، حدود و مشخصات، مشاعي بودن، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد معامله نمود.

 

 

محل امضاي فروشنده                                                          محل امضاي خريدار

 

 

 دانلود
قرارداد (بيع قطعي سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب خانه مسكوني)