گزارش بستانکاران مجتمع
یکی از گزارش هایی که میتواند مورد استفاده قرار بگیرد، گزارش بدهکاران و بستانکاران است. در این گزارش اطلاعات واحدهای دارای بدهی
بدون موجودی کافی و دارای موجودی جهت پرداخت نشان داده می‌شود
 
گزارش درآمدهای مجتمع
یکی از گزارش هایی که میتواند مورد استفاده قرار بگیرد، گزارش درآمدهای مجتمع است. در این گزارش اطلاعات کامل یک واحد از قبیل نوع درآمد، سرفصل و گروه درآمد نشان داده می‌شود. این گزارش امکان چاپ نیز دارد.
 
 
پیش نمایش گزارش درآمدهای مجتمع

 
گزارش شارژ ماهانه مجتمع در یک سال اخیر
نمودار شارژ ماهانه مجتمع در یک سال اخیر در صفحه اصلی نرم افزار وجود  دارد. این گزارش امکان چاپ دارد.
 
 
 
گزارش دخل و خرج مجتمع در شش ماه اخیر
نمودار دخل و خرج مجتمع در شش ماه اخیر در صفحه اصلی نرم افزار وجود دارد. میتوان این گزارش را برای بازه زمانی یک ماه اخیر، سه ماه اخیر، شش ماه اخیر و یک سال اخیر نیز تهیه نمود.
 
 
 
 
 
گزارش هزینه های مجتمع در دوازده ماه اخیر
هزینه های مجتمع در سه ماه اخیر در صفحه اصلی نرم افزار وجود دارد. میتوان این گزارش را برای بازه زمانی یک ماه اخیر، سه ماه اخیر، شش ماه اخیر و یک سال اخیر نیز تهیه نمود.  
 
 
گزارش وضعیت پرداخت شارژ ماهانه
امکان گزارش گیری وضعیت پرداختی شارژ ماهانه برای هر ماه وجود دارد. در گزارشی که تهیه میشود، مبلغ کل شارژ، مبلغ پرداخت شده و مبلغ پرداخت نشده به همراه لیست ساکنین هر واحد و شارژ ماهانه قابل بررسی است. این گزارش را میتوان برای تمام واحدها، واحدهای خالی یا واحدهای غیرخالی تهیه نمود. در صورت پرداخت هزینه هایی که در شارژ تاثیر گذار هستند، میزان درصد تامین شده آن هزینه در سمت چپ گزارش نمایش داده میشود. در این گزارش امکان پیش نمایش و چاپ نیز وجود دارد.
 
گزارش هزینه ها
در بازه زمانی دلخواه میتوان گزارشی از تمام هزینه ها تهیه نمود. امکان دسته بندی هزینه ها بر اساس سرفصل هزینه، گروه هزینه و نوع هزینه نیز وجود دارد. در این گزارش امکان پیش نمایش و چاپ نیز وجود دارد.
 گزارش تراکنش ها
امکان گزارش گیری تراکنش های حسابی خاص و یا تمامی حساب های مجتمع با تعیین بازه زمانی وجود دارد. این گزارش را میتوان بر اساس تراکنش های انتقال موجودی تهیه نمود. در این گزارش امکان پیش نمایش و چاپ نیز وجود دارد.
  
 
 
 گزارش نمودار روند هزینه ها
گزارش نمودار روند هزینه ها، با انتخاب بازه موردنظر نمودار روند هزینه ها برای هر نوع هزینه مانند هزینه سرویس و نگه داری ماهانه موتورخانه و مشاعات را تهیه میکند. در این گزارش امکان پیش نمایش و چاپ این گزارش نیز وجود دارد.
 
 
 
گزارش سهم واحدها از هزینه ها
اگر در تعریف هزینه ها، هزینه خاصی به واحدهای خاصی اختصاص داده شود، میتوان گزارشی از سهم واحد موردنظر تهیه نمود. در این گزارش امکان پیش نمایش و چاپ این گزارش نیز وجود دارد.
 گزارش مالی اشخاص
این امکان وجود دارد که برای هر واحد در بازه دلخواه، گزارش مالی تهیه نمود. در تهیه این گزارش گزینه بدیهی پرداخت نشده لیست شود وجود دارد. این گزارش را میتوان بر اساس نوع بدیهی شامل تمام بدیهی ها، شارژماهانه و شارژ غیرمشترک تهیه نمود. دراین گزارش امکان پیش نمایش و چاپ نیز وجود دارد.
 
گزارش تراز مالی مجتمع
یکی از گزارشهایی که میتواند در تصمیم گیری های مدیریتی مجتمع نقش به سزایی داشته باشد، گزارش مالی مجتمع است. در این گزارش افزایش موجودی بر اساس شارژهای پرداخت شده یا وجوه دریافتی محاسبه میشود. نحوه درج هزینه ها و درآمدها میتواند بر اساس سرفصل، گروه و نوع در نظر گرفته شود. در این گزارش امکان پیش نمایش و چاپ وجود دارد.

گزارش بدیهی واحدها
امکان تهیه گزارش بدیهی واحدها برای ساکن یا مالک واحد برای تمام واحدها و یا واحدهای خالی بر اساس نوع شارژ وجود دارد. دراین گزارش امکان پیش نمایش و چاپ وجود دارد. اگر بخواهیم که اعتبار فرد از بدهی کسر گردد میتوانیم این گزینه را فعال نماییم.
 
 
گزارش وضعیت اجاره واحدها
 یکی از گزارش هایی که میتواند مورد استفاده قرار بگیرد، گزارش وضعیت اجاره واحدها است. در این گزارش اطلاعات کامل یک واحد  از قبیل نام مالک و مستاجر، تاریخ اتمام قرارداد اجاره و تعداد روزهای باقی مانده نشان داده میشود. این گزارش امکان چاپ نیز دارد.