توجه: با کلیک بر روی فیلم، پنجره جدیدی برای نمایش فیلم مربوطه باز خواهد شد.

سری فیلم های آموزشی نرم افزار کاشانه - مدیریت شارژ ساختمان

بخش اول: تنظیمات

 

بخش دوم: وقایع مجتمع

 

بخش سوم: گزارشگیری

 

دریافت تمام فیلم های آموزشی کاشانه همراه با Autorun مربوطه