سوالات متداول
جواب
جهت استفاده از نرم‌افزار، بایستی یک تاریخ را به عنوان تاریخ افتتاح انتخاب کرد. این تاریخ، مبنای گزارش‌گیری خواهد بود. برای هر تاریخ که در نظر گرفته شود، بایستی میزان بدهی و بستانکاری اشخاص مشخص باشد. همچنین، بایستی وضعیت مجتمع در آن تاریخ در سیستم ثبت شده و با گذشت زمان، تغییرات انجام‌شده اعم از تغییر مالک و مستأجر و تعداد نفرات در سیستم ثبت گردد. همچنین با توجه به تغییرات اشاره‌شده، محاسبه شارژ و پرداخت‌ها در همان وضعیت انجام شود. در واقع، بایستی زمان را به عقب برده و تمام تراکنش‌ها را با دقت ثبت کرد.
پیشنهاد می‌شود جهت سهولت در کار، وضعیت فعلی را تاریخ افتتاح تعیین کنید.
 
جواب
برای هر واحد که دارای اعتبار باشد، کافی است از بخش عملیات وقایع مجتمع، دریافت وجه و پرداخت شارژ، مبلغ و تاریخ را وارد کرده و اعتبار را ثبت نمود.

جواب
در زمان درج واحد جدید، بدهی مالک و بدهی مستأجر بصورت تفکیک شده، قابل تعیین است. بعدا نیز می‌توان از بخش درج بدهی، اقدام به این کار کرد.