انواع روش های محاسبه شارژ
 
به منظور برقراری عدالت و رضایت تمامی ساکنین هر مجتمع مسکونی ، اداری و تجاری حالت هایی برای محاسبه شارژ ماهانه در نظر گرفته می شود. انتخاب نحوه محاسبه شارژ در هیئت مدیره هر مجتمع مطرح و یکی از این حالات و یا ترکیبی از آنها انتخاب می شود. در تنظیم فرمول شارژ گزینه های مختلفی مانند شارژ ثابت، متراز، طبقه، تعداد نفرات و مبلغ جریمه دخالت دارند. شارژ نهایی میتواند بر اساس یکی از این گزینه ها و یا ترکیبی از آنها محاسبه شود. در ادامه به نحوه محاسبه شارژ بر اساس معیار های مختلف می پردازیم.
 
 

شارژ ثابت
در این نوع برای تمامی واحد ها مبلغی ثابت به عنوان شارژ ثابت که برای تمامی ساکنین یکسان است به صورت ماهانه در نظر گرفته می شود.

شارژ بر اساس متراژ
هر واحد بر اساس متراژ واحد خود، مبلغی را به عنوان شارژ به صورت ماهانه پرداخت می کنند.
شارژ بر اساس نفرات 
این نوع براساس تعداد ساکنین هر واحد محاسبه می شود.
شارژ بر اساس نفر و  متراژ
در این نوع شارژ واحد ها، بر اساس متراژ و تعداد ساکنین هر واحد، مبلغی را به عنوان شارژ خود به صورت ماهانه پرداخت می کنند.
شارژ بر اساس شارژ ثابت و  متراژ
در این نوع شارژ واحد ها بر اساس شارژ ثابت و متراژ واحد، مبلغی را به عنوان شارژ خود به صورت ماهانه پرداخت می کنند.
شارژ بر اساس شارژ ثابت و نفرات
در این نوع شارژ واحد ها بر اساس شارژ ثابت و تعداد ساکنین هر واحد، مبلغی را به عنوان شارژ خود را به صورت ماهانه پرداخت می کنند.
شارژ بر اساس شارژ ثابت، تعداد نفر و متراژ
این نوع شارژ ترکیبی از شارژ ثابت، شارژ نفر و  متراژهر واحد است.
همان طور که در تصویر دیده می شود میتوان ازگزینه طبقه هم برای شارژ استفاده کرد. به طور مثال به ازای هزینه تعمیر و نگه داری آسانسور مبلغی به هر طبقه اختصاص داده شود .
 
 
شما می توانید با استفاده از گزینه های جریمه، مبلغی را به عنوان جریمه برای هر ماه دیرکرد یا جریمه روزانه برای آخرین  شارژ ماهانه ( بصورت مبلغ ثابت یا درصدی ) در نظر بگیرید وآن را به مبلغ شارژ اضافه نمایید.
 
 
نرم افزار این امکان را به شما می دهد که به ازای هر پارکینگ یا انباری برای هر واحد،  مبالغی را در نظر بگیرید و یا به ازای هر پارکینگ اضافه، مبلغی را به شارژ اضافه نمایید.
 
در بخش تنظیمات برنامه برای تنظیم فرمول شارژ می توانید از گزینه هایی که تمام انواع شارژ را پوشش می دهند، استفاده نمایید.
 
برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید با تیم پشتیبانی ما تماس بگیرید.