تصاویر نرم‌افزار مدیریت شارژ ساختمان کاشانه


صفحه اصلی نرم‌افزار
صفحه اصلی نرم‌افزار
امکان چاپ نمودار هزینه های 12 ماه اخیر
امکان چاپ نمودار هزینه های 12 ماه اخیر
درج درآمدهای مجتمع
درج درآمدهای مجتمع
گزارش بدهکاران
گزارش بدهکاران
قبض
قبض
دریافت وجه و پرداخت شارژ
دریافت وجه و پرداخت شارژ
انتقال موجودی بین حساب ها
انتقال موجودی بین حساب ها
تنظیم فرمول محاسبه شارژ
تنظیم فرمول محاسبه شارژ
چک های صادره
چک های صادره
محیط گزارش‌ساز
محیط گزارش‌ساز
گزارش بدهی واحدها
گزارش بدهی واحدها
تعریف هزینه های مجتمع
تعریف هزینه های مجتمع
گزارش تراز مالی مجتمع
گزارش تراز مالی مجتمع
ارسال پیام به اعضای مجتمع
ارسال پیام به اعضای مجتمع
گزارش مالی اشخاص
گزارش مالی اشخاص