تعمیرات (Overhaul) آسانسور
تعمیرات (Overhaul) آسانسور ،در دو حالت: 1_تعمیرات و نگهداری دوره ای و 2_تعمیرات موردی انجام میگردد. تعمیرات دوره ای شامل آسانسورهایی است که تحت قرارداد سرویس و نگهداری یک شرکت بوده و وقوع هر مشکل می بایست با اعزام تعمیرکاران و سرویس کاران شرکت رفع گردد. تعمیرات موردی شامل آسانسورهایی بوده که تحت نظارت هیچ شرکتی نیست و چون به طور مرتب سرویس نمی شود از لحاظ ایمنی ،کیفیت در سطح قابل قبول نمی باشد. این مجموعه از ارائه خدمات در حالت دوم (تعمیرات موردی) معذور بوده و به هیچ عنوان مسئولیت عملیات تعمیر و سرویس موردی آسانسور، خارج از قالب قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور نمی پذیرد. بنابراین در صورت خرابی آسانسور می بایست خدمات در قالب جنرال سرویس و سرویس نگهداری صورت پذیرد. علت این امر همانطور که به اختصار در بخش سرویس و جنرال سرویس به آن پرداخته شد ضرورت تداوم عملیات سرویس و نگهداری برای یک آسانسور می باشد.
مشکلات یک آسانسور به دلیل پیچیدگی و گستردگی قطعات موجود در یک آسانسور همیشه آشکار نیست و الزاما با یک بار تعمیر و سرویس هیچ گاه سطح کیفی یک آسانسور به نقطه ایده آل نخواهد رسید. در نتیجه نادیده گرفتن سرویس و نگهداری دوره ای منظم منجر به ایجاد صدمات و آسیبهای چبران ناپذیر به قطعات آسانسور شده که بعضا با هزینه های بسیار بالا قابل رفع خواهند بود. مواردی که برای یک آسانسوری که بطور منظم سرویس نمی گردد و بصورت موردی تعمیر و سرویس می گردد اتفاق می افتد عبارتند از:
Response Time یا زمان پاسخ به احضار مسافران افزایش خواهد یافت
Downtime یا زمانی که آسانسور قادر به سرویس نیست افزایش خواهد یافت
هزینه های تعمیر افزایش خواهد یافت
Service Time یا زمانی که آسانسور در حال سرویس است کاهش خواهد یافت
نارضایتی ساکنان و کاربران افزایش خواهد یافت
مهمتر از همه ضریب ایمنی آسانسور کاهش خواهد یافت
منبع:سایت شرکت فرپان